Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Piniginė socialinė parama

  LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.13

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laidojimo pašalpos skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laidojimo 8 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa mokama mirus:

1)    Lietuvos Respublikos piliečiams;

2)    Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

3)    Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

4)    Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

5)    Asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;

6)    Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;

7)    Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

8)    Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;

9)    Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.

Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens, turinčio 1-9 punktuose nustatytą statusą, vaikas gimsta negyvas.

Laidojantis asmuo dėl pašalpos skyrimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, − pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios teisės atsiradimo dienos. Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens – mirties liudijimo išdavimo data). Pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Jeigu nustatoma, kad kompetentinga valstybė yra kita valstybė narė, pareiškėjas pildo E 124 formos prašymą suteikti pašalpą mirties atveju ir prideda dokumentus, kurių reikalauja kompetentinga valstybė narė. Šiuos dokumentus gyvenamosios vietos savivaldybės administracija siunčia kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;

2. Europos Tarybos reglamentas Nr. 574/72/EEB, nustatantis reglamento Nr. 1408/71/EEB įgyvendinimo tvarką;

3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;

4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-288 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo laidojimo pašalpai gauti Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1.    Asmens, turinčio teisę gauti laidojimo pašalpą, tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2.    Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą.

3.    Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, − medicininis perinatalinės mirties liudijimas).

4.    Asmeninės sąskaitos banke numerį.

5. Kai dėl laidojimo pašalpos kreipiasi laidojimo paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas, papildomai pateikia įmonės vadovo  įgaliojimą  įmonės darbuotojui tvarkyti dokumentus pašalpos gavimui. Pateikiamas juridinio asmens sąskaitos numeris.

Mirties užsienyje atveju:

1. prašymo SP-5 forma;

2. pagal būtinumą prašymo E 124 forma*;

3. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. mirusio asmens medicininis mirties liudijimas;

5. dokumentai, kurių reikalauja kompetentinga valstybė (nurodyta E124 formoje);

6. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

* Pateikiama papildomai, jeigu asmens mirtis įregistruota Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiant nustatyti, kuri valstybė (ES/EEE/LT) bus kompetentinga mokėti laidojimo pašalpą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS, gaunami duomenys iš VĮ Registro centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo priimamas ir nurodyta pašalpa išmokama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisė į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų  dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo-paraiškos forma SP-5

Prašymo forma E124

Prašymo – paraiškos SP-5 patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-367 redakcija), šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti;

SP-1 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija) ir duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį;

SP-2 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-802 redakcija).

Formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte. Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo skyriuje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų  dokumentų (duomenų) gavimo dienos. Laidojimo pašalpa  į pareiškėjo prašyme nurodytą  asmeninę sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

    SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMOADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.26

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinės pašalpos skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga skirta padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems asmenims, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos.

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu dėl socialinės pašalpos atitinka šiuos ir kitus LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo (nuo 2020 m. gegužės 21 d. ir 6 mėn. po paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas);

2. pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už 1,1 valstybės remiamų pajamų dydį (toliau – VRP);

3. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

·  vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės arba ne mažiau kaip du trečdalius laiko skaičiuojant nuo darbo sutartyje nustatyto ne viso darbo laiko, kurio trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

·  savarankiškai dirbantys asmenys, kurie per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos gauna ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį;

·  nedirba, nes:

·  mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;

·  yra sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų, išskyrus pensijas, asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą skiriamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, skyrimo, bet jos dar nėra paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;

·  yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  Užimtumo tarnyba) ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;

·  vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) arba vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka paskirtas fizinio asmens (fizinių asmenų), pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) tam tikroje srityje, arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens (asmenų) arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;

·  asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse  nustatytos  priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;

·  yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

·  vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

·  turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų;

·  vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);

·  vienas iš senelių prižiūri vaiką iki 3 metų, kurio priežiūrai šiam seneliui suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

Kai kuriems asmenims taikomos papildomos sąlygos:

Auginantys vaikus (įvaikius) iki 18 metų nesusituokę asmenys (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis) ar teismo sprendimu gyvenantys skyrium sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, auginantys vaikus (įvaikius) iš ankstesnio bendro gyvenimo, teisę į socialinę pašalpą turi:

·      kai yra sudaryta teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), kuriam (kuriems) yra pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo arba teismas priteisia šiam vaikui (įvaikiui) ar šiems vaikams (įvaikiams) išlaikymą, išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą;

·  tėvystės nustatymo, vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme, bylos dėl tėvystės nustatymo sustabdymo teismui paskyrus ekspertizę dėl giminystės ryšio įrodymo ir (ar) prašymo dėl išmokų, mokamų pagal Vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, mokėjimo nagrinėjimo laikotarpiu.

·  Asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas, kompensacijos neskiriamos, o socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas (vaikai), išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą. Asmenys, auginantys vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikę tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, turi teisę gauti socialinę pašalpą ir kompensacijas.

Socialinės pašalpos dydis:

1. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:

1) skirtumą tarp 1,4 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį - kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

2) skirtumą tarp 1,2 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį - kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;

3) skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį - kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant visus laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu dėl socialinės pašalpos asmuo kreipiasi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio jos gavimo laikotarpio, socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, už kurį mokama socialinė pašalpa, pirmos dienos.

2. Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:

·  pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį; 

·  antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

·  trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

3. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, jeigu:

 • vienas gyvenantis asmuo ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės arba dirba ne visą darbo laiką ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
 • iki įsidarbinimo asmenys buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta įstatymo, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus darbus;
 • bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;
 • prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo.

Papildomai socialinė pašalpa skiriama ir mokama už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už 12 dirbtų mėnesių, ir jos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui sudaro:

     1) pirmą-trečią papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 100 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

     2) ketvirtą-šeštą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 80 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

     3) šeštą-dvyliktą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

4. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, socialinės pašalpos dydis yra mažinamas:

 • gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių – 20 procentų;
 • gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – 30 procentų;
 • gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių – 40 procentų;
 • gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – 50 procentų;

·         gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių – 50 procentų sumažinta socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas esant bent vienam iš šių atvejų, kai jie:

 • nedirba dėl priežasčių, nurodytų įstatyme;

·         socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

·         Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.

Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675

2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl socialinės pašalpos asmuo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui (priklausomai nuo aplinkybių) pateikia:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą;

2. Prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;

3. Pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų*;

4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

*Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis Socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ arba Socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“, gaunami duomenys iš: 1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį. 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie išmokas mokamas pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą ir kt.

3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie registraciją užimtumo tarnyboje ir gaunamas išmokas.

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie nustatytą neįgalumą arba netektą darbingumą.

5. Mokinių registro – apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

6. Studentų registro - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

7. Valstybės įmonės Registrų centro – nekilnojamojo turto registro pažyma socialinei paramai gauti (nuo 2020 m. gegužės 21 d. ir 6 mėn. po paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas).

8. Kiti duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

SP-4 forma

SP-4 (A) forma

SP-4 (B) forma

SP-1 forma

SP-2 forma

Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

Prašymo – paraiškos SP-4, SP-4 (A), SP-4 (B) formos ir priedai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-367 redakcija), šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti;

SP-1 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija) ir duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį;

SP-2 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-802 redakcija).

Formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė.

Pajamos socialinei pašalpai gauti apskaičiuojamos:

·         pagal vidutines 3 mėnesių, praėjusių iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas;

·         pagal mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos arba pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis.

Minėta tvarka netaikoma, jeigu per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, buvo gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos.

Socialinės pašalpos skyrimo laikotarpis:

 • Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas – paraiška, pirmos dienos, jei kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią pašalpą.
 • Socialinė pašalpa gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per šį laikotarpį neteks teisės į paramą, arba šios paramos dydis pasikeis.
 • Socialinė pašalpa gali būti skiriama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

  BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, KARŠTO IR GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.27

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos) turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:

1. bendrai gyvenančių asmenų / asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo (nuo 2020 m. gegužės 21 d. ir 6 mėn. po paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas);

2. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų:

 • vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės arba ne mažiau kaip du trečdalius laiko skaičiuojant nuo darbo sutartyje nustatyto ne viso darbo laiko, kurio trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
 • savarankiškai dirbantys asmenys, kurie per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos gauna ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį;
 • nedirba, nes:
 • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;
 • yra sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų, išskyrus pensijas, asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą skiriamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, skyrimo, bet jos dar nėra paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;
 • yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  Užimtumo tarnyba) ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
 • vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) arba vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka paskirtas fizinio asmens (fizinių asmenų), pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) tam tikroje srityje, arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens (asmenų) arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;
 • asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse  nustatytos  priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
 • yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
 • vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
 • turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų;
 • vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);
 • vienas iš senelių prižiūri vaiką iki 3 metų, kurio priežiūrai šiam seneliui suteiktos vaiko priežiūros atostogos;

3. įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų /asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensaciją, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

1. būsto šildymo išlaidos, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 1 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) bendrai gyvenantiems asmenims dydžio arba 1,5 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui;

2. geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų;

3. karšto vandens, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų.

Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.

Daugiabučio namo savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės patvirtintą programą, ir, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

Asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas, kompensacijos neskiriamos, išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą. Asmenys, auginantys vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikę tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, turi teisę gauti kompensacijas.

Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi normatyvai:

1. Naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:

• 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui;

• 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui;

• 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui;

• 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.

2. Karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:

• 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

• 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

• 0,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

3. Geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:

• kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma:

- 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

- 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

- 1 kubinis metras trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

• kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys:

- 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

- 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

- 1,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675

2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl socialinės pašalpos asmuo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;

3. Pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis Socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ arba Socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“, gaunami duomenys iš: 1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį. 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie išmokas mokamas pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą ir kt.

3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie registraciją užimtumo tarnyboje ir gaunamas išmokas.

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie nustatytą neįgalumą arba netektą darbingumą. 5. Mokinių registro – apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

6. Studentų registro - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

7. Valstybės įmonės Registrų centro – nekilnojamojo turto registro pažyma socialinei paramai gauti (nuo 2020 m. gegužės 21 d. ir 6 mėn. po paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas).

8. Kiti duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

SP-4 forma

SP-4 (A) forma

SP-4 (B) forma

SP-1 forma

SP-2 forma

Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

Prašymo – paraiškos SP-4, SP-4 (A), SP-4 (B) formos ir priedai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-447 redakcija), šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti;

SP-1 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija) ir duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį;

SP-2 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-802 redakcija).

Formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Pajamų kompensacijoms gauti apskaičiavimas:

·         kompensacijos apskaičiuojamos pagal visų bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų dalį, tenkančią būste gyvenamąją vietą deklaravusiems ar būstą nuomojantiems bendrai gyvenantiems asmenims, arba pagal gyvenamąją vietą deklaravusio ar būstą nuomojančio vieno gyvenančio asmens vidutines mėnesio pajamas.

 • Socialinę pašalpą gaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensacijos apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę pašalpą, įskaitant pagal šias pajamas paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir skiriamos paskirtos socialinės pašalpos laikotarpiui.
 • Jeigu viename būste gyvenamąją vietą yra deklaravę ar būstą nuomojasi bendrai gyvenantys asmenys ir vienas gyvenantis asmuo ir (arba) dvi ar daugiau bendrai gyvenančių asmenų grupių, ir (arba) du ar daugiau vienų gyvenančių asmenų, kurie už komunalines paslaugas atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), visų būste gyvenamąją vietą deklaravusių ar būstą nuomojančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos sudedant kiekvienos bendrai gyvenančių asmenų grupės šiame būste gyvenamąją vietą deklaravusiems ar būstą nuomojantiems bendrai gyvenantiems asmenims tenkančią vidutinių mėnesio pajamų dalį ir (arba) vienų gyvenančių asmenų vidutines mėnesio pajamas, prieš tai atėmus jiems (jam) tenkančių VRP dydį.
 • Jeigu viena iš būste gyvenančių bendrai gyvenančių asmenų grupių /asmenų, už komunalines paslaugas atsiskaitančių pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), neturi teisės į kompensacijas, teisės į kompensacijas neturi nė viena iš šių bendrai gyvenančių asmenų grupių / asmenų.

Kompensacijų skyrimo laikotarpis:

 1. Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti.
 2. Kompensacijos gali būti skiriamos trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per šį laikotarpį neteks teisės į paramą, arba šios paramos dydis pasikeis.
 3. Kompensacijos gali būti skiriamos ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

      VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMOADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.28

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės pašalpos skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nepasiturintiems gyventojams, išnaudojusiems visas kitas pajamų gavimo galimybes, vienkartinė parama gali būti skiriama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jei vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, skaičiuojant visas šeimos 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio gautas pajamas (įskaitant socialinę pašalpą, priežiūros (pagalbos) ir slaugos kompensacijas, išmokas vaikui) vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 5 valstybės remiamų pajamų dydžio:

1) Ligos ar traumos atveju, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išduotą susirgimą ar traumą patvirtinantį dokumentą – iki 10 valstybės remiamų pajamų dydžių.

2) Gaisro, stichinės nelaimės atveju, pateikus įvykį patvirtinantį dokumentą, – iki 20 valstybės remiamų pajamų dydžių.

3) biologinės krizės atveju, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, ir vėliau dėl jos pasireiškusių pasekmių, asmeniui ar šeimai, patyrus finansinių nuostolių dėl sutrikdytos sveikatos, nedarbo ar kitų aplinkybių - iki 4 VRP dydžių.

4) Kitais atvejais, kai yra būtina pagalba, – jei vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, skaičiuojant visas šeimos 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio gautas pajamas (įskaitant socialinę pašalpą, priežiūros (pagalbos) ir slaugos kompensacijas, išmokas vaikui) vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, – iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam asmeniui.

Nevertinant pajamų Administracijos direktoriaus įsakymu skiriama:

1)    Gimus vienu metu dviem ar daugiau vaikų, – 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienkartinė tikslinė išmoka kiekvienam vaikui. Parama skiriama, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaikų gimimo. Parama neteikiama, jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė po gimimo iki išvykimo iš sveikatos priežiūros įstaigos.

2)    Gimus trečiam ir vėlesniam vaikui šeimoje, auginant du vaikus ir paėmus globoti ar įvaikinti trečią ir vėlesnį vaiką, – 3 valstybės remiamų pajamų dydžio vienkartinė tikslinė išmoka už trečią ar vėlesnį gimusį, paimtą globoti ar įvaikintą vaiką.

3)    gimus vaikui – 1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienkartinė tikslinė išmoka.

4)    Jauniems asmenims, kurie 3 metus negyveno (nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos arba buvo išvykę studijuoti) Palangos miesto savivaldybėje ir grįžo arba atvyko gyventi, iki kol jiems sukaks 29 m. tikslinė išmoka iki 50 proc. asmens metinio Gyventojo pajamų mokesčio (GPM) dydžio, sumokėto per 1 kalendorinius metus į Palangos miesto savivaldybės biudžetą nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

5)    šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaiką (-us), kurie lanko Palangos ikimokyklinio ir (arba) bendrojo lavinimo įstaigas, grįžusioms iš emigracijos, kurioje šeima (bent vienas iš tėvų ir bent vienas vaikas) gyveno ne trumpiau kaip 3 metus, tikslinė išmoka iki 50 proc. asmens metinio Gyventojo pajamų mokesčio dydžio, sumokėto per 1 kalendorinius metus į Palangos miesto savivaldybės biudžetą nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų

Parama skiriama, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo trečio ar vėlesnio vaiko gimimo, paėmimo globai ar įvaikinimo. Parama neteikiama, jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė po gimimo iki išvykimo iš sveikatos priežiūros įstaigos.

Asmuo turi teisę į 5 ir 6 punktuose nurodytą išmoką, apskaičiuotą nuo Asmens sumokėto GPM per pilnus Palangos miesto savivaldybėje gyventus kalendorinius metus, kurie pradedami skaičiuoti nuo sausio 1 d. po asmens gyvenamosios vietos deklaracijos arba įrašymo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje, arba 4 punkto atveju – aukštojo arba aukštesniojo mokslo (dieninių studijų) diplomo išdavimo datos. Išmoka apskaičiuojama ir išmokama kartą per kalendorinius metus, Palangos miesto savivaldybės tarybai patvirtinus atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitą.

6) Iš pataisos įstaigų paleidžiamiems asmenims, kaip jie apibrėžti Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktyje, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Palangos miesto savivaldybėje, kai kreipiamasi per du mėnesius nuo paleidimo dienos – 1 VRP dydžio.

Kitais atvejais vienkartinė parama gali būti skiriama savivaldybės tarybos sprendimu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675

2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl vienkartinės pašalpos asmuo Palangos miesto administracijos Socialinės rūpybos skyriui, priklausomai nuo aplinkybių, pateikia:

1.    prašymą dėl vienkartinės paramos skyrimo;

2.    pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ;

3.    vaikų gimimo faktą patvirtinantį dokumentą;

4.    trijų mėnesių iki kreipimosi mėnesio asmens (šeimos) gautų pajamų pažymas;

5.    sveikatos priežiūros įstaigos, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ar kitų institucijų pažymas, įrodančias kreipimosi priežastį;

6.    išlaidas patvirtinančius dokumentus;

7.    asmens Pajamų mokesčio deklaracijos kopiją;

8.    aukštojo arba aukštesniojo mokslo (dieninių studijų) diplomo kopiją;

9.    Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie asmens už praėjusius kalendorinius metus sumokėtą gyventojų pajamų mokestį bei kad asmuo neskolingas Valstybės biudžetui;

10.  asmens paleidimą iš pataisos įstaigos patvirtinantį dokumentą, jeigu Savivaldybės administracija negavo pataisos įstaigos pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos.

Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS gaunami duomenys iš:

Naudojantis Socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ arba Socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“, gaunami duomenys iš: 1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį. 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.

3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie registraciją užimtumo tarnyboje ir gaunamas išmokas.

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie nustatytą neįgalumą arba netektą darbingumą. 5. Kiti duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

         PAŽYMOS DĖL TEISĖS Į KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.29

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti.

Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atsižvelgiant į aplinkybes, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui, pateikiami šie dokumentai*:

1.Prašymas; 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3. LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje nurodyti dokumentai (patvirtintos formos prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti, informacija apie būsto savininką ir su juo bendrai gyvenančius asmenis, pažymos apie jų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėn. ir kiti dokumentai, ir informacija, reikalingi piniginei socialinei paramai skirti), jei teisė į kompensacijas buto savininkui nenustatyta;

3. Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo buto savininkas įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną; 4. kredito grąžinimo grafiką (kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).

*priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS, gaunami duomenys iš:

1. VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą užimtumo tarnyboje.

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens darbingumo lygį.

5. Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo nustatymo.

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-665/A1-508

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.30

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama: 1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);

2. parama mokinio reikmenims įsigyti (2 bazinių socialinių dydžio sumos) per kalendorinius metus).

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose; pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas. Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio; • 2 VRP dydžiai, šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;

• 2,5 VRP dydžio išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Prašymą-paraišką galima pateikti:

• dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;

• dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;

• dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

Mokinio tėvams, globėjams ar kitiems bendrai gyvenantiems pilnamečiams asmenims dėl nemokamų pietų skyrimo mokiniams (nevertinant gaunamų pajamų), kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, prašymų pateikti nereikia.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006-06-13 įstatymas Nr. X-686

2. Palangos miesto savivaldybės 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-13 „Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams, nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, užpildydamas prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą, ir prideda reikalingus dokumentus:

1.nustatytos formos prašymą-paraišką;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;

4. pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba praėjusio mėnesio iki kreipimosi ir kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);

5. atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS gaunami duomenys iš:

1. VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje.

4. Mokinių ir studentų registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl į socialinę paramą mokiniams priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

SP-11

Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-53 redakcija).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIŲ (ŽUVUSIŲ) LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.33

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką yra skiriama valstybės finansinė parama. Palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos – palaikų parengimo parvežti (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ar kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, palaikų parvežimo dokumentų sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo į Lietuvos Respublikos išlaidos.

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju 1993-12-23 įstatymas Nr. I-348.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo paramai gauti Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1.    Asmens, turinčio teisę gauti laidojimo pašalpą, tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2.    Prašymą;

3.    Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, medicininį mirties liudijimą (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, − medicininį perinatalinės mirties liudijimą).

4.    Dokumentus, įrodančius patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.

5.    Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS gaunami duomenys iš:

1. VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.

 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas išmokas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl paramos palaikams parvežti skyrimo priimamas ir parama palaikų parvežimą organizavusiam fiziniam asmeniui išmokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo SP-5 forma

SP-1 forma

SP-2 forma

Prašymo – paraiškos SP-5 formos ir priedai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-367 redakcija), šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti;

SP-1 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija) ir duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį;

SP-2 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-802 redakcija).

Formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

Piniginės lėšos besikreipiančio asmens pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

Pajamų paramai gauti apskaičiavimas

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

       KOMPENSACIJŲ SKYRIMO NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991 M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ ŠEIMOMS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.35

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams yra skiriamos už būsto šildymą ir kitas komunalines paslaugas, taip pat skiriama laidojimo išlaidų kompensacija, mirus nepriklausomybės gynėjui. Kompensacijos už būstą skiriamos ir mokamos: 1.žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio įvykių šeimoms – tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;

2.Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio įvykių, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;

3.Nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio įvykių šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Kompensacijų gavėjams už vieno būsto, kuriame deklaruota asmens gyvenamoji vieta, kompensuojama 50 procentų išlaidų už:

1.būsto šildymą;

2.karštą vandenį;

3.geriamąjį vandenį ir nuotekas;

4.dujas; 5.kietąjį ir skystąjį kurą;

6.elektros energiją;

7.laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį;

8.žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį;

9.bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais;

10.komunalinių atliekų išvežimą.

Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į kompensaciją, kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją. Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 pakeitimo 2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. įstatymas XII-2601.

2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-241 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos“.

3. Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-646

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl kompensacijos asmuo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1. Prašymą.

2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentus;

3. Vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijas*;

4. Žuvimo faktą patvirtinantį Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotą pažymą ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodančius dokumentus;

5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinančią Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotą pažymą;

6. Darbingumo lygio pažymą;

7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimą;

8. Nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimą;

9. Pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų.

Pareiškėjui nereikia pateikti  civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS gaunami duomenys VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto  savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo forma

Prašymo formos patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-15 įsakymo Nr. A1-248 „Dėl administracinių paslaugų prašymų tvirtinimo“ 9 punktu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Kompensacijos teikiamos nuo teisės gauti kompensaciją kreipimosi mėnesio 1 d., tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos dydžio pasikeitimui.

Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių kompensacijų gavėjų teisę į kompensacijas.

Kai kreipiantis dėl kompensacijų su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, trūkstamus dokumentus, nurodytus informaciniame lapelyje  asmuo turi pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas laikomas nepateiktu.

IŠMOKOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS SKYRIMAS NEĮGALIESIEMS, PAŽINTIEMS NEDARBINGAIS IR AUGINANTIEMS VAIKUS, SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.25

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus, skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-06 įsakymas Nr. A1-98 „Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-03-26 nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl išmokos asmuo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1. Prašymą.

2. Asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Darbingumo lygio pažyma arba neįgaliojo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas. 4. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes). 5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris. * Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Išmokų mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo yra pripažįstamas iš dalies darbingu, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus stacionarinėje globos įstaigoje.

Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kurie turi teisę į išmoką, vardu prašymą ir kitus dokumentus gali pateikti jų sutuoktiniai, tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai (įvaikiai), globėjai arba rūpintojai.

Išmoka skiriama nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo dokumentų pateikimo dienos.

Jeigu šeimoje gyvena du ir daugiau nedarbingų neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgalių asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra darbingų šeimos narių.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS, gaunami duomenys iš:

1. VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį.

5. Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto  savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Išmoka skiriama ir mokama nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.

PAŽYMŲ APIE GYVENTOJŲ GAUNAMAS SOCIALINES IŠMOKAS IŠDAVIMO  ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

09.39

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje išduodamos pažymos:

·         Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;

·         Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;

·         Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;

·         Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;

·         Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per įgaliotą atstovą arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per įgaliotą atstovą, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Visi raštu, įskaitant elektroninę formą, įstaigai pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 2000-01-11 įstatymas Nr. VIII-1524

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti pažymą Palangos miesto Socialinės rūpybos skyriui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildo laisvos formos prašymą, kuriame nurodo įstaigą ar organizaciją, kuriai turi būti pristatyta pažyma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS, gaunami duomenys iš VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

apie asmens gautas/gaunamas socialines išmokas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Laisvos formos prašymas, kuriame pateikiama informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris; už kokį laikotarpį asmuo pageidauja gauti pažymą, apie jam (jo šeimai) išmokėtas (mokamas) socialines išmokas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

 IŠVADOS DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENINIUS SPRENDIMUS RENGIMO IR TEIKIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus rengimas ir teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga teikiama tuomet, kai fiziniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, ar dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje.

Prašymą dėl asmens gebėjimų vertinimo gali pateikti asmens sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, tėvai, globos (rūpybos) institucija, prokuroras taip pat neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Asmens gebėjimų vertinimo pažyma reikalinga teikiant pareiškimą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu (neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo) tam tikrose srityse.

Jei tokių asmenų nėra, tuomet dėl asmens gebėjimų vertinimo išvados kreipiasi Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.

Asmeniui suteikiama išsami informacija apie būtinus pateikti dokumentus. Asmuo supažindinamas su galima atsakomybe, jam pateikus netikslius duomenis, nuslėpus informaciją ar įrodžius kliento piktnaudžiavimą valstybės atžvilgiu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo išvadai gauti Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1. Prašymą;

2. Asmens, kuris kreipiasi ir kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijos;

3. Dokumentus, įrodančius giminystės ryšį ar santykį su asmeniu, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių esamas aplinkybes. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS, gaunami duomenys iš VĮ Registro centro – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija gavusi prašymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą (-us) pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus tam tikroje (-ose) nurodytoje (-ose) srityse ir parengti išvadą.

Socialinis darbuotojas vertinimą (-us) atlieka ir išvadą parengia bei pateikia savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Suinteresuotas asmuo (asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) sutuoktinis, suaugę vaikai, tėvai, giminaitis, suinteresuotos institucijos ar įstaigos darbuotojas) kreipiasi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių ir pateikia prašymą dėl asmens gebėjimų vertinimo, pridedant visus reikiamus dokumentus. Prašyme nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, buvimo vietą, pateikia informaciją apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybes.

   

CHARAKTERISTIKŲ DĖL LEIDIMO LAIKYTI GINKLĄ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklui išduoda Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius Palangos miesto teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims, uždarosios akcinės bendrovės savininkams ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims.

Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998-12-17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo išvadai gauti Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ ir SPIS gaunami duomenys iš:

1. VĮ Registrų centro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens veiklos pobūdį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė, tel. (8 460) 34 168, el. p. srs@palanga.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto erdvėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

  

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

Kiekvienam  gimusiam  vaikui  skiriama 11 BSI dydžio vienkartinė  išmoka. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo  išmokėta išmoka   gimusiam   vaikui,   skiriama   11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

(BSI - bazinė socialinė išmoka, šiuo metu – 40,00 Eur)

Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos vaikui paskyrimo, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens,   turinčio  teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą, kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, būtina pateikti ir teismo sprendimą įvaikinti;

Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo  globos  nustatymo  dienos,  bet  ne  vėliau kaip,  iki vaikui sukaks pusantrų  metų,  ir  jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl  jos kreiptasi ne  vėliau kaip per  12 mėnesių  nuo  vaiko įvaikinimo dienos. Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės  finansuojamoje įstaigoje. Išmoka įvaikintam  vaikui  neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

IŠMOKA VAIKUI

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama 0,75 BSI dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės   paramos  nepasiturintiems  gyventojams  įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 BSI dydžio išmoka per mėnesį (nevertinant šeimos pajamų).

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 BSI išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 BSI dydžio išmoka per mėnesį (nevertinant šeimos pajamų).

Kreipiantis dėl išmokos vaikui paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina pateikti:

 • prašymą, nurodant duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar globėjų (rūpintojų), kai globojamam vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  įstatymo  17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį per praėjusius kalendorinius metus (duomenų apie pajamas nereikia nurodyti šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų);

 • asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo, be kitų   reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 • vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 • pažymą apie mokymąsi, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;

 • praėjusių  12  kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl   išmokos  mėnesio   arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės  gauti išmoką atsiradimo mėnesio bendrai gyvenančių asmenų ar globėjų (rūpintojų), kai globojamam vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, gautų pajamų, nustatytų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus, jeigu šių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti  su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo;

Asmuo dėl išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

IŠMOKA  PRIVALOMOSIOS TARNYBOS KARIO VAIKUI

Kiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Kreipiantis dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina pateikti:

 • prašymą;

 • asmens,  turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio asmens,  turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 • vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 • karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų,  būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

GLOBOS RŪPYBOS IŠMOKA IR GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS

Globos (rūpybos) išmoka skiriama:

 1. vaikui,  kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar  vaikų  globos  institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį;

 2. jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų  studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24  metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 BSI dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą).

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuris globojamas šeimoje arba šeimynoje, mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

 5. šeimynos arba nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;

 6. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;

 7. duomenis  apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį  ar kreipimosi   mėnesį  gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio; pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita). Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;

 8. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre;

 9. abiejų tėvų (turėto vienintelio iš tėvų) mirties liudijimus, kai mirė asmens, kuris mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, tėvai;

 10. mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.

Vaiko globėjas (rūpintojas) arba pats pilnametis  asmuo dėl išmokos turi teisę kreiptis per  12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:

 1. jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

 2. jeigu vaiko laikinoji  globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

VIENKARTINĖ IŠMOKA  BŪSTUI ĮSIGYTI ARBA ĮSIKURTI

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 BSI dydžio išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.

Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas  asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

 4. teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

 5. santuokos liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą santuokos įrašą liudijantį išrašą,

 6. jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką;

Vienkartinė  išmoka  būstui  įsigyti  arba  įsikurti  grynaisiais pinigais  neišmokama.  Ji gali būti panaudota:

 1. būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;

 2. sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;

 3. būsto nuomai;

 4. mokesčiams  už  nuomojamo  ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;

 5. būstui remontuoti arba rekonstruoti;

 6. baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;

 7. studijų  ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;

 8. žemės sklypui įsigyti;

 9. mokamų  sveikatos priežiūros  prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

Vienkartinė  išmoka būstui  įsigyti arba įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai.

VIENKARTINĖ IŠMOKA  NĖŠČIAI MOTERIAI

Nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės  gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 BSI išmokų dydžio vienkartinė išmoka. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio  teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų,  turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą ar vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai  skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

IŠMOKA BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO ASMENS VAIKO PRIEŽIŪRAI

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 4 BSĮ dydžio išmoka per mėnesį.

Kreipiantis dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, fizinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

 4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

 5. mokymo įstaigos pažymą, kai asmuo mokosi ar studijuoja;

 6. mokymo įstaigos išduotą studijų baigimą įrodantį dokumentą;

 7. dokumentą, įrodantį, kad asmuo neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai. Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas. Dėl išmokos asmuo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. 

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

IŠMOKA GIMUS VIENU METU DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI

Nuo 2017 m. sausio 1 d. vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui išmoka mokama:

 1. kai vienu metu gimsta du vaikai mokama 4 BSI dydžio išmoka;

 2. kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI dydžiu.

Kreipiantis dėl išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui paskyrimo, būtina pateikti:

 1. prašymą;

 2. asmens, turinčio  teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;

 3. vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą;

Išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Dėl išmokos asmuo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Kreipiantis dėl bet kurios išmokos skyrimo dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose valstybės registruose.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-08-13 13:29
lt
en ru