Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso ir vaizdo įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso ir vaizdo įrašai bus saugomas 4 metus. Įrašai daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt. 

 

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2023 M. RUGSĖJO 25 D. 13 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo“ 1.1 papunkčio pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės kolegijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 5. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos sporto centrui“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 7. Sprendimo „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 8. Sprendimo „Dėl atstovavimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ stebėtojų taryboje“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 9. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

Komiteto pirmininko pavaduotoja                                                           Elena Kuznecova

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO, VYKSIANČIO 2023 M. RUGSĖJO 25 D. 15 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl eismo reguliavimo Palangos gatvėse bei įvykusių eismo įvykių vasaros metu.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės kolegijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 3. Sprendimo „Dėl valstybės turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto socialinių paslaugų centrui“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos sporto centrui“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto bendrojo plano dalies „Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste“ koregavimo“ projektas. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
 9. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2023 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. (18.8)ATPS1-290 „Dėl žemės naudojimo būdo keitimo“. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
 10. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2023 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. (18.8)ATPS1-291 „Dėl pritarimo koncepcijoms“. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.

Pirmininkas                                                                       Dainius Želvys

Informacija atnaujinta 2023-09-21 15:13