Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Komisijos, kolegijos ir kitos tarybos

Palangos miesto savivaldybės komisijos: 
Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija
Bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisija
Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos ir vertinimo komisija
Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija ir darbo reglamentas
Socialinių paslaugų organizavimo komisija
Eismo saugumo komisija, jos sudėtis
Fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių skirti privačių tikslinių lėšų jų siūlomoms susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams tinklams Palangos mieste statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti, paraiškų vertinimo bei susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis prioritetų nustatymo komisija
Fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių skirti privačių tikslinių lėšų jų siūlomoms susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams tinklams Palangos mieste statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti, paraiškų vertinimo bei susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis prioritetų nustatymo komisija

Komisija fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija
Humanitarinės pagalbos teikimo komisija ir jo nuostatai
Investicijų priežiūros komisija
Infrastruktūros plėtros sutarčių sąlygų nagrinėjimo komisija
Komisija fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti
Komisija kontroliuoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių vykdymą
Komisija nagrinėti gautų prašymų dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, atitikimą teisės aktų reikalavimams ir nustatyti laikotarpį, už kurį skaičiuojama kompensacija
Kultūros bei meno projektų atrankos konkurso komisija
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo atrankos komisija
Narkotikų kontrolės komisija ir jos veiklos nuostatai
Neformaliojo vaikų švietimo programų (saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir tautinio ugdymo) rėmimo komisija
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija
Reprezentacinio renginio statuso suteikimo komisija
Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija ir darbo reglamentas
Savivaldybės ir socialinio būsto skyrimo gyventojams klausimams nagrinėti komisija
Smurto artimoje prevencijos komisija
Socialinės paramos teikimo komisija 
Socialinių projektų vertinimo ir atrankos komisija

Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Sporto projektų ir aukšto meistriškumo sporto programų paraiškų vertinimo komisija
Sveikatos projektų vertinimo ir atrankos komisija
Vaiko gerovės komisija ir darbo reglamentas (pakeitimai)

Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo komisija

Valstybės nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo komisija
Viešojo pirkimo komisija (pakeitimas; pakeitimas)

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija ir jos nuostatai

Palangos miesto savivaldybės tarybos: 

Bendruomenės sveikatos taryba

Etninės kultūros globos taryba
Strateginės plėtros taryba
Palangos miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba


 

Informacija atnaujinta 2024-03-29 11:05