Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Planavimo dokumentai

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS

Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2030 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis planas skirtas Palangos miesto savivaldybei ir bus įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolė ir poveikio miesto raidai vertinimas atliekamas vadovaujantis Palangos miesto strateginio plėtros plano rengimo/koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika, kuri apima plano įgyvendinimo ir koregavimo procesų aprašymą ir rodiklių sistemą. Strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės miesto vystymosi gairės ir kryptys. Keičiantis miesto aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas gali būti koreguojamas, tikslinamas pagal metodikoje numatytą tvarką. Plano valdymo ir stebėsenos sistema numato galimybes suinteresuotoms šalims teikti pastabas bei pasiūlymus dėl veiksmų ar stebėsenos rodiklių įtraukimo, pašalinimo ir koregavimo.

Strateginio plano dokumente pateikiama:

 • Palangos miesto 2011-2020 m. raidos analizė – pagrindiniai praėjusio dešimtmečio demografiniai–socialiniai, ekonomikos ir turizmo bei infrastruktūros ir ekologijos rodikliai;
 • Palangos miesto vizija iki 2030 metų:
  • Palanga – tvarus, atviras, saugus ir patogiai pasiekiamas kurortas, Baltijos jūros regiono lyderis su konkurencinga ir inovatyvia sveikatingumo, kultūros ir sporto infrastruktūra bei nuolat puoselėjama integralia kultūros paveldo, gamtos išteklių ir modernia aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui.
 • Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, detalizuojami pagal keturias strateginės plėtros kryptis:
  • sumani savivalda, kurianti darnią gyvenimo aplinką,
  • inovatyvus, socialiai atsakingas, tvarus ekonomikos augimas,
  • aukštą pridėtinę vertę kurianti  kurorto infrastruktūra,
  • atviro ir konkurencingo kurorto stiprinimas;
 • Strateginio plano įgyvendinimo orientacinis lėšų poreikis;
 • Trumpa strateginio plano rengimo eigos apžvalga;
 • Palangos miesto gyventojų ir verslininkų apklausos rezultatai.

Tarybos sprendimas dėl Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo.

Palangos miesto savivaldybės 2024-2026 m. strateginis veiklos planas; 1-10 priedai; 11-15 priedai

Pasiūlymai dėl strateginių plėtros planų, strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų gali būti teikiami el.p. pletra@palanga.lt  arba per savitarnos sistemą čia