Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Planavimo dokumentai

SAVIVALDYBĖS STRATEGINĖS PLĖTROS PLANAS

Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis planas skirtas Palangos miesto savivaldybei ir bus įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolė ir poveikio miesto raidai vertinimas atliekamas vadovaujantis Palangos miesto strateginio plėtros plano rengimo/koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika, kuri apima plano įgyvendinimo ir koregavimo procesų aprašymą ir rodiklių sistemą. Strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės miesto vystymosi gairės ir kryptys. Keičiantis miesto aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas gali būti koreguojamas, tikslinamas pagal metodikoje numatytą tvarką. Plano valdymo ir stebėsenos sistema numato galimybes suinteresuotoms šalims teikti pastabas bei pasiūlymus dėl veiksmų ar stebėsenos rodiklių įtraukimo, pašalinimo ir koregavimo.

Strateginio plano dokumente pateikiama:

  • Palangos miesto istorinės raidos analizė – pagrindiniai praėjusio dešimtmečio demografiniai–socialiniai, ekonomikos ir turizmo bei infrastruktūros ir ekologijos rodikliai;
  • Palangos miesto vizija iki 2020 metų;
  • Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, detalizuojami pagal keturias strateginės plėtros kryptis: gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas, darnios aplinkos vystymas, kurorto patrauklumo didinimas, miesto savivaldos gerinimas;
  • Strateginio plano įgyvendinimo orientacinis lėšų poreikis;
  • Trumpa strateginio plano rengimo eigos apžvalga;
  • Palangos miesto gyventojų ir Palangos miesto savivaldybės tarybos narių apklausos rezultatai.

Tarybos sprendimas dėl Palangos miesto strateginio veiklos plano iki 2020 metų patvirtinimo.

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo

lt
en ru