Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kurhauzo specialusis planas

PALANGOS KURHAUZO PASTATO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSIS PLANAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PALANGOS KURHAUZO PASTATO NEKILNOJAMOJO KULTŪROSPAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. ĮV-483

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugosįstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571; 2008, Nr. 59-2203) 22 straipsniu,Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437; 2010, Nr. 65-3195, Nr. 84-4404) 18 straipsnio 8dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin.,2005, Nr. 58-2034) 1.4 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojoteritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūrosministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797), 37.2 ir 37.5 punktais, beiatsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2012 m. birželio11 d. teikimą Nr. (13.1)2-1794:

1. T v i r t i n u pridedamą Palangos kurhauzo pastato (unikalus kodas Kultūros vertybiųregistre 1291, buvęs kodas S315) Vytauto g. 45, Palangoje, nekilnojamojo kultūros paveldoapsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkosprojektą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas tą pačią dieną oficialiai be šio įsakymo 1 punktenurodyto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano (teritorijos ir apsaugoszonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto) skelbiamas „Valstybės žiniose“, o įsakymas sušiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

3. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos per 15kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti šio įsakymo 1 punkte nurodytąnekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą įregistruoti Lietuvos Respublikosteritorijų planavimo dokumentų registre ir paskelbti Kultūros paveldo departamento prieKultūros ministerijos interneto tinklalapyje.

KULTŪROS MINISTRAS

ARŪNAS GELŪNAS

________________

Aiškinamasis raštas

Paveldotvarkos projektas

Informacija atnaujinta 2019-10-11 10:42