Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

2020-05-12

Atsižvelgiant į LRV nutarimą „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ (TAR, 2020-03-14 Nr. 207, aktuali redakcija), kuriame nurodyta, kad Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, nesant galimybei interesantams patekti į savivaldybės administracijos patalpas, prašome visus besikreipiančius interesantus pakonsultuoti ar nukreipti į plano rengėją UAB "PROJEKTO PARTNERIS", tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com. bei informuoti, kad visa informacija yra pateikta Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), paslaugos Nr. K-VT-25-18-479. Pažymime, kad visi gretimų žemės sklypų savininkai apie galimybę susipažinti su projektu yra informuoti registruotais laiškais. Visą viešinimo informaciją apie detalųjį planą galima gauti el. paštu, telefonu ir TPDRIS.

Informuojame, kad parengtas „Žemės sklypų Kunigiškių g. 7 (kadastrinis Nr. 2501/0019:188), Kunigiškių g. 9 (kadastrinis Nr. 2501/0019:186), Kunigiškių g. 11 (kadastrinis Nr. 2501/0019:185), Kunigiškių g. 13 (kadastrinis Nr. 2501/0019:187), Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kunigiškių g. 11A, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-479.

Teritorijos planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. T2-231 patvirtinto žemės sklypų Kunigiškių g. 7 (kadastrinis Nr. 2501/0019:188), Kunigiškių g. 9 (kadastrinis Nr. 2501/0019:186), Kunigiškių g. 11 (kadastrinis Nr. 2501/0019:185), Kunigiškių g. 13 (kadastrinis Nr. 2501/0019:187), Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kunigiškių g. 11A, Palangoje.

2020-04-06 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-1267 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-05-21 iki 2020-06-04 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Pirties g. 7A, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: [email protected], ar tel. 8-602-22922. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: [email protected]; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.: K-VT-25-18-479);  detaliojo plano rengėjui - UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Kunigiškių g. 11A-3, LT-00169, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Paskelbus karantiną, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: A. G., atstovaujamas įgalioto asmens V. J., veikiančio pagal 2018-09-04 Palangos miesto savivaldybės 2-ojo notaro biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr. JD-4207. 

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Kunigiškių g. 11A-3, LT-00169, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-05-13 15:04