Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp Didžiosios g., Kurorto g., pravažiavimo ir žemės sklypų Kurorto g. 41D, 41E,41F, 41G, 41H, Palangoje

2021-06-09

Informuojame, kad yra parengtas Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Didžiosios g., Kurorto g., pravažiavimo ir žemės sklypų Kurorto g. 41D, 41E,41F, 41G, 41H, Palangoje (TPD Nr. K-VT-25-18-8, www.tpdris.lt)

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-1582 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Didžiosios g., Kurorto g., pravažiavimo ir žemės sklypų Kurorto g. 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, Palangoje“. Ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-1648 patvirtinta Darbų programa.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 el. paštas: administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB "GEOMETRA" pagal notarinį įgaliojimą..

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas kad. Nr. 2501/0017:181 (plotas – 0.8299 ha).

Planavimo tikslai – Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės, žemės sklypų padalinimas, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas planuojamoje teritorijoje.

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-06-25 iki 2021-07-12 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose ir pas plano rengėją UAB „Geometra“, tai pat internetiniame tinklalapyje: https://www.palanga.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/5958#c-139/t-623 skiltyje Teritorijų planavimo viešumas

                      Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2021-07-02 iki 2021-07-12  Palangos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt., tai pat internetiniame tinklalapyje: https://www.palanga.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/5958#c-139/t-623 skiltyje Teritorijų planavimo viešumas.

                      Viešasis svarstymas vyks 2021-07-12 11.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga).

Jeigu viešo susirinkimo dieną, šalyje bus karantinas, viešas susirinkimas vyks TEAM platformoje adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:[email protected]/1622714949866?context=%7B%22Tid%22:%222bf96144-e99f-415c-861b-de7ff89aad5b%22,%22Oid%22:%2269dd6a79-4b71-4b53-9cc7-e747a11a039c%22%7D

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 708, faksas (8 460) 40 217, el. paštas architektas@palanga.lt  ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-25-18-8, www.tpdris.lt)per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-06-09 15:51