Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo koncepciją ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

2021-09-20

 

Rengimo pagrindas: 2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel.: (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, faks.: (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. p.: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt, tel. 8 620 51398

Planuojama teritorija: Palangos miesto savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslai:

- suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;

- suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

- reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

- numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą;

- koreguoti Palangos miesto Šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T2-306.

Planavimo uždaviniai:

- plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

- numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;

- numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

- numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;

- numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą;

- siekiant įgyvendinti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas, įvertinti šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius.

Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-25-19-599;

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija), Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros: atliekamos.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. (4.15.E) D3-3143 pritarė koncepcijos maksimaliam variantui. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių, aukščiau nurodytais kontaktais. Su pasirinkta koncepcijos alternatyva galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.palanga.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-25-19-599.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2021 m. birželio 25 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. (4.1.) A1-883 priimtą sprendimą „Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas“. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių, aukščiau nurodytais kontaktais. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje www.palanga.lt ir teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-25-19-599.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Aiškinamas raštas

Koncepcija

SPAV atrankos dokumentas

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:39