Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengti Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone sprendiniai

2022-07-28

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administratorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt.  Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1 - 1338 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone“.

Planavimo tikslai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: savivaldybės.

Viešinimo procedūrų tvarka: bendroji (savivaldybės lygmens bendrųjų planų) viešinimo tvarka.

Susipažinti su parengto Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-25-18-597); Planavimo organizatoriaus Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir planavimo skyriuje, skelbimų lentoje (adresu Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga) ir interneto svetainėje www.palanga.lt.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone sprendiniais galima nuo 2022-08-05  iki 2022-09-05 imtinai (1 mėnuo) teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-18-597); Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir planavimo skyriuje (adresu Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga), rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +37064909425, el. paštas info@kelprojektas.lt.

Sprendinių vieša ekspozicija vyks: nuo 2022-08-16 iki 2022-09-05 imtinai. Palangos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (IV aukšte), adresu Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga.

Viešas susirinkimas dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 sprendinių įvyks 2022 09 06 d. 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Gintaro g. 33A, LT-00134 Palanga.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Brėžinys (infrastruktūros)

Informacija atnaujinta 2022-11-09 13:26