Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0038:53), Ąžuolų g. 9, Palangoje, detalųjį planą

2022-06-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0038:53), Ąžuolų g. 9, Palangoje, detalųjį planą, numatantį koreguoti Nemirsetos  detaliojo  plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38 (reg. Nr. T00040261), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis numeris 2501/0038:53, esantis Ąžuolų g. 9, Palangoje, plotas 0,1500 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153, tel.: (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. p.: administracija@palanga.lt, internetinė svetainė www.palanga.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-19 įsakymas Nr. A1-445.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano koregavimas planuojamoje teritorijoje. Uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojammajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022-05-10 raštu Nr. (4.17.E) D3-1998 pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-06-28 iki 2022-07-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-25-21-212, Palangos miesto savivaldybės buveinėje ir jos internetinėje svetainėje www.palanga.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-07-05 – 2022-07-12 imtinai detaliojo plano organizatoriaus patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-12). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-06-10 11:12