Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengta Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone koncepcijos alternatyvų ir starteginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

2021-11-19

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administratorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt

Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44269, Vilnius, Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt. SPAV dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“ architektūros skyrius. Projekto dalies vadovė Dalia Bagdonaitė, el. p. dalia.bagdonaite@kelprojektas.lt

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1 - 1338 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone“.

Planavimo tikslai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-18-597).

Informuojame, kad parengtos Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone koncepcijos alternatyvos, SPAV ataskaita. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis galima susipažinti teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TDP Nr. K-RJ-25-18-597), Palangos savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt bei Palangos savivaldybės administracijos Architektūros ir planavimo skyriuje (adresu Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga) nuo 2021 11 23 iki 2021 12 22. Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos alternatyvų įvyks 2021 12 22 11.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Gintaro g. 33A, LT-00134 Palanga.

Jeigu viešojo susirinkimo dieną, šalyje bus karantinas, viešas svarstymas vyks „Teams“ platformoje adresu:  https://teams.microsoft.com/registration/KIVyovjvnECjeX2QDEXZug,YOAUqz6tlEqWw_Qjop_czQ,nsAQEYaHXECQZMdqgDb22w,3_FVMYOMU0m1ItmVUrY7Iw,GXYQ1NdlLUqKIVr8dzybzQ,yR1KqdFo2kyuCKuBrA7oTA?mode=read&tenantId=a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone koncepcijos alternatyvos ir SPAV ataskaitos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2021 12 22, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys- vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys- teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Koncepcijos sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka plano rengimo eigoje (taip pat sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Išsamesnė informacija teikiama: Planavimo organizatoriaus ir Plano rengėjo atstovų (aukščiau nurodytais adresais ir kontaktais).

SPAV ataskaita

Koncepcija 1

Koncepcija 2

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:36