Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp m. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško, Palangoje

2020-11-10

PLANAVIMO PAGRIDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-10 įsakymas Nr. A1-1587 „Dėl gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp M. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško, Palangoje“ ir 2019-03-06 įsakymas Nr. A1-240 „Dėl direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1587 papildymo“

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460 48 708), (8 460 34109),el. paštas administracija@palanga.lt

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, el. paštas info@urbanistika.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel.  8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

PLANUOJAMA TERITORIJA: teritorija tarp M. Daujoto g., Šilo g. ir valstybinio miško, Palangoje. Teritorijos plotas ~2,5 ha.

  1. PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo  reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

  1. PLANAVIMO TIKSLAI:

 Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei      infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, teritorijos naudojimo būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, galimybės įsiterpusią laisvą valstybinę žemę prijungti prie esamų žemės sklypų nagrinėjimas; Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.5 punktu  patvirtinto gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 708, (8 460 34109) el. paštas administracija@palanga.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-19-199).  

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Palangos miesto  savivaldybės skelbimų lentoje nuo 2020-11-23 iki 2020-12-04, taip pat savivaldybės internetiniame puslapyje ir tpdris.lt (reg. Nr. K-VT-25-19-199).

Papildomai viešas susirinkimas vyks nuotolinės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. gruodžio 7 d. 14val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDllMjRkMzctYmEwMC00YmMwLWEyYzEtZTYwMDAyNjIyNTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%226ea1b4ff-3cbd-48a3-ab06-30966c8381ec%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje www.urbanistika.lt > Naujienos (http://www.urbanistika.lt/lt/articles).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2020-11-11 14:36