Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Gatvės ir Didžiosios gatvės ruožo Palangos mieste statybos projektas ir Didžiosios g. paprasto remonto aprašas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene

2022-01-03

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Gatvės (tarp Kurorto ir Didžiosios gatvių) ir Didžiosios gatvės ruožo (nuo gatvės tarp Kurorto ir Didžiosios gatvių iki sklypo Didžiosios g. 15) Palangos mieste statybos projektas ir Didžiosios g. (nuo sklypo Didžioji g. 15 iki Didžioji g. 15A) paprasto remonto aprašas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Palangos miesto savivaldybė (Statytojas) informuoja apie „Gatvės (tarp Kurorto ir Didžiosios gatvių) ir Didžiosios gatvės ruožo (nuo gatvės tarp Kurorto ir Didžiosios gatvių iki sklypo Didžiosios g. 15) Palangos mieste statybos projektas ir Didžiosios g. (nuo sklypo Didžioji g. 15 iki Didžioji g. 15A) paprasto remonto aprašas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Didžioji gatvė ir gatvė tarp Kurorto ir Didžiosios gatvių, Palangos miestas.

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – Paulius Petrauskas, veikiantis pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 789072, tel. +370 618 21545, el. p. civen.info@gmail.com

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  civen.info@gmail.com, tel. +370 618 21545.

Užsakovas – M. N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-12-28 iki 2022-01-21 adresu Sodų g. 38 Radailiai, Klaipėdos rajonas, pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 8 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Radailių k., Sodų g. 38 pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. civen.info@gmail.com.

Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotolinėje erdvėje. Susitikimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIzOTQ3OTItMzljMi00MDQ2LTkzMzMtNGUzMjI4YzI3YzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de75f768-0758-4885-ab0b-7c47b4f76fa7%22%2c%22Oid%22%3a%2273af1b56-581b-496e-85ff-cce2d9ff4040%22%7d

Viešas susirinkimas vyks 2022-01-21. nuo 16 val. 00 min. iki 17 val. 00 min.

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

Pasiūlymo teikimo data;

Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-01-03 09:58