Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Mokinių priėmimas į Palangos bendrojo ugdymo mokyklas 2023-2024 mokslo metais

2023-03-16

Mokinių priėmimas į Palangos bendrojo ugdymo mokyklas 2023-2024 mokslo metais

Asmuo, pageidaujantis mokytis Šventosios pagrindinėje mokykloje (1–10 klasėse) arba Senojoje gimnazijoje (I ar III gimnazijos klasėse), prašymą teikia šios Mokyklos vadovui, vadovaujantis nustatytais terminais ir tvarka. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Asmuo, pageidaujantis mokytis „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje, Vlado Jurgučio progimnazijoje ar Pradinėje mokykloje, prašymą teikia Palangos miesto savivaldybės administracijai. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

Prašymai priimami:

Prašymų priėmimo

laikas

Prašymų priėmimas

Teikiami dokumentai

Į 1 klases

nuo 2023 m. balandžio 3 d.

iki 2023 m. gegužės 31 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje

 (Vytauto g. 112, Palanga)

1. nustatytos formos prašymas;

2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

Į 5 klases

nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje 

(Vytauto g. 112, Palanga)

1. nustatytos formos prašymas;

2. pradinio išsilavinimo pažymėjimo ar kito dokumento, liudijančio apie įgytą pradinį išsilavinimą, kopija;

3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją, jei mokinys atvyksta mokytis iš kitos savivaldybės arba teikia prašymą mokytis kitoje, nei anksčiau mokėsi, mokykloje.

Į I ir III gimnazijos klases

nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Palangos senojoje

(Jūratės g. 13, Palanga)

1. nustatytos formos prašymas (priedas);

2. mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus Mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopija;

3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.

Dėl mokinio ugdymo (ugdymosi) šeimoje

Prašymas dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentai, teikiamas Mokyklai, kuri padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, sąrašas skelbiamas Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje iki einamųjų metų balandžio 15 d.

Jei pageidaujama, kad vaikas pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymas ir dokumentai pateikiami Mokyklai nuo 2023 m. balandžio 15 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Per mokslo metus prašymai nepriimamai.

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų.

Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikiami šie dokumentai:

  1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  2. užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;
  6. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Švietimo skyriaus informacija

 
Informacija atnaujinta 2023-03-16 11:14