Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PALANGOS MIESTO BENDROJO PLANO Š1, Š2, Š4, Š5 RAJONUOSE KOREGAVIMĄ

2020-11-24

Informuojame, kad pradedamas rengti PALANGOS MIESTO BENDROJO PLANO Š1, Š2, Š4, Š5 RAJONUOSE KOREGAVIMAS.

Planuojamos teritorijos adresas: Palangos miesto bendrojo plano Š1, Š2, Š4, Š5 rajonai.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 304 ha

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-1356.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-1629 “Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo Š1, Š2, Š4 ir Š5 rajonuose planavimo darbų programos patvirtinimo” ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A1-1268 “Dėl Direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. A1-1626 pakeitimo”. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-20-85).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones, numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą, užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

Papildomi planavimo uždaviniai:

 1. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
 2. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
 3. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 4. patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis, numatyti daugiafunkcines žemės naudojimo galimybes, išlaikant planuojamos veiklos reikalingą aplinkos kokybę, darnų teritorijos vystymą (-si) ir optimalų teritorijos plotą;
 5. patikslinti turistinių trasų, rekreacinių zonų, turistus aptarnaujančių objektų išdėstymą, numatyti naujas vietoves kurti kurorto rekreacinei ir turistinei infrastruktūrai;
 6. tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, sukurti galimų miesto dominančių sistemą, formuojant jų identitetą, nustatyti priemones, stabdančias neigiamus urbanistinio chaoso ir neproporcingumo reiškinius ir užtikrinančias tolesni darnų vystymąsi;
 7. numatyti savivaldybės svarbių objektų išdėstymą;
 8. vadovaujantis Palangos miesto bendruoju planu atlikti Š1, Š2, Š4, Š5 rajonuose rekomenduojamų teritorijų struktūrų (procentais) skaičiavimus, tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 9. prie visų esamų ir planuojamų vidaus vandenų prieplaukų nurodyti prieplaukų akvatorijas (teritorijas);
 10. nustatyti teritorijas, kurioms rekomenduojama parengti ar keisti teritorijų planavimo dokumentus;
 11. diferencijuoti prekybos kompleksų statybos galimybes ir reglamentus pagal šių centrų tipologiją, bendrą plotą ir zonavimą;
 12. nustatyti ir suplanuoti susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptis ir galimybes, įvertinti susisiekimą sausuma, vandeniu ir oru;
 13. išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas;
 14. planuojant sprendinius įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus, planavimo metu teikiamus fizinių ir juridinių asmenų, jų grupių, pasiūlymus;
 15. tikslinti savivaldybės teritorijos funkcinę struktūrą formuojančias prioritetines teritorijų funkcines zonų ribas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o prireikus tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus nustatant teritorijos naudojimo tipus;
 16. numatyti siūlomų apželdinti mišku teritorijų bei miško naudmenų pavertimo atskirųjų želdynų ir kitomis naudmenomis teritorijų išdėstymą;
 17. numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijomis.

Bendrojo plano apimtis:

 • Bendrojo plano rengimą sudaro trys etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.
 • Bendrojo plano brėžiniai rengiami masteliu M 1: 2 000.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): LR Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Teritorijos vystymo koncepcija: rengiama.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.

Planuojamas laikotarpis: bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo terminas: 2020 m. IV ketv. – 2022 m. I ketv.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 Faks. (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. paštas administracija@palanga.lt,  interneto svetainė www.palanga.lt.

Informaciją teikia Palangos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyriausiasis architektas Vytautas Indreika, tel. (8 460) 34109, el. p. vytautas.indreika@palanga.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 37) 451351, el.paštas asi@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (žr. aukščiau nurodytus adresus, kontaktus).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-20-85) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Apie parengto dokumento sprendinių susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-11-24 10:45