Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacinis pranešimas apie Palangos miesto bendrojo plano koregavimo (M1 rajone) rengimą

Informacinis pranešimas apie Palangos miesto bendrojo plano koregavimo (M1 rajone) rengimą
2023-11-09

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas:

 • Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo (M1 rajone)“;
 • Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. A1-696 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo (M1 rajone) planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. tel. (8 460) 48705 ir (8 460) 41406, el. p.: administracija@palanga.lt, interneto svetainė: www.palanga.lt.

Plano rengėjas: UAB ,,Atamis‘‘, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: adm@atamis.lt.

Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p.:  a.kaziene@atamis.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Planuojama teritorija:  Palangos miesto dalis (M1 rajonas), plotas apie 130 ha.

Visuomenės informavimo tvarka: Bendra.

Planavimo tikslai:

 1. patikslinti numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;
 2. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 3. numatyti miško naudmenų pakeitimą kitomis naudmenomis ar miškų pritaikymą visuomenės poreikiams;
 4. keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
 5. pasikeitus gamtinio karkaso reglamentavimui, įvertinti plėtros galimybes urbanizuotoje miesto dalyje, atsižvelgiant į žaliųjų zonų poreikį ir nustatant aiškesnį reglamentavimą.

Planavimo uždaviniai:

 1. detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, numatyti urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus; urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų kompaktiško vystymo reikalavimus;
 2. suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Papildomi planavimo uždaviniai:

 1. atlikti teritorijos funkcinį zonavimą;
 2. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 3. numatyti racionalaus gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso bei ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 4. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 5. numatyti teritorijos esančio gamtinio karkaso (atskirai – jo sudėtyje esančio ekologinio tinklo ir želdynų) apsaugos, tvarkymo ir naudojimo reikalavimus;
 6. nustatyti ir suplanuoti susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptis ir galimybes, įvertinti susisiekimą sausuma, vandeniu.
 7. numatyti turistinių trasų, rekreacijai skirtų teritorijų išdėstymą;
 8. numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 9. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
 10. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 11. patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis, numatyti daugiafunkcines žemės naudojimo galimybes, išlaikant planuojamos veiklos reikalingą aplinkos kokybę, darnų teritorijos vystymą (-si) ir optimalų teritorijos plotą;
 12. nustatyti teritorijas, kurioms rekomenduojama parengti ar keisti teritorijų planavimo dokumentus;
 13. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
 14. išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas;
 15. planuojant sprendinius įvertinti Planavimo organizatoriaus pateiktus, planavimo metu teikiamus fizinių ir juridinių asmenų, jų grupių, pasiūlymus;
 16. tikslinti savivaldybės teritorijos funkcinę struktūrą formuojančias prioritetines teritorijų funkcines zonų ribas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o prireikus tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus nustatant teritorijos naudojimo tipus;
 17. numatyti siūlomų apželdinti mišku teritorijų bei miško naudmenų pavertimo atskirųjų želdynų ir kitomis naudmenomis teritorijų išdėstymą;
 18. numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms.

Bendra informacija apie projektą. Rengiant Bendrąjį planą tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos, viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiamos dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvos. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Supažindinimo tvarka: Su Bendrojo plano procedūriniais bei rengimo dokumentais galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palangoje, tel. (8 460) 48708 ir (8 460) 48714, el. paštu: architektas@palanga.lt. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-25-23-370).

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano galima teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Palangos miesto savivaldybės administracijai, Vytauto g. 112, LT-00153 Palangoje, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-25-23-370).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Įsakymas

Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2024-01-03 14:46