Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

2023-07-13

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 41 406, el. paštas administracija@palanga.lt, www.palanga.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. paštas g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimas Nr. T2-119 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. A1-1653 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“. Planavimo lygmuo pagal teritoriją – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos adresas – teritorija nuo Vytauto g. ir Ligoninės g. sankirtos iki Mokyklos g., Šventojoje.

Susipažinti su Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-VT-25-21-700.

Planavimo tikslai: sudaryti sąlygas racionaliam susisiekimo komunikacijų ir jos infrastruktūros naudojimui, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrą, nustatyti optimaliausią kelio (gatvės) trasą, atliekant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.

Planavimo uždaviniai:

  • plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijos funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • suplanuoti ir numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.

Tyrimai ir galimybių studijos: atliekami, jei numatyta institucijų išduotose planavimo sąlygose ir jose nurodytuose reikalavimuose.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: atliekamas, jei tai numato Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas. Informacija bus pateikiama papildomai.

Koncepcijos rengimas: koncepcija rengiama.

Viešumo užtikrinimas: vystymo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Plano rengimo terminas: 2024 m. II ketv.

Išsamesnė informacija teikiama: Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 34 109, el. paštas vytautas.indreika@palanga.lt, www.palanga.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-25-21-700), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo svarstymo pabaigos pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija atnaujinta 2023-10-04 08:59