Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tūkstantmečio mokyklos I

Tūkstantmečio mokyklos I
2023-06-05

Projekto vykdytojas

Europos Socialinio fondo agentūra

Projekto partneris

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Palangos miesto savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

Suplanuotos 6 stažuotės mokyklų vadovams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, skirtos universalaus dizaino taikymo švietime principams, STEAM ugdymo metodų taikymo, pokyčių mokyklose valdymo, kurių metu bus tobulinamos komandinio darbo ir kūrybiškumo kompetencijos, gilinamos įtraukiojo ugdymo bei universalaus dizaino taikymo pamokose žinios.

„Baltijos“ pagrindinėje mokykloje bus įrengiamas įtraukiajam ugdymui pritaikytas stadionas ir aikštynas, kuriuo gali naudotis visa Palangos miesto bendruomenė. Įrengiami bėgimo takai, aptvėrimas, apšvietimas. Stadiono aikštyno erdvės, treniruokliai ir kita įranga pritaikoma specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintiems vaikams.

Vlado Jurgučio progimnazijoje modernizuojama biblioteka ir skaitymo erdvės.

Bus atnaujintas Senosios gimnazijos stadionas ir įkurta praktinių PE-STEAM veiklų erdvė (laboratorija ir mokomoji klasė).

Mokyklų suplanuotos veiklos bus plėtojamos keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas. Siekiama užtikrinti lygiavertes sąlygas visiems Savivaldybės mokiniams naudotis geriausia Savivaldybės formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) infrastruktūra ir priemonėmis per efektyvią tinklaveiką ir pedagogų bei švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą. Įgyvendinti įtraukius, diferencijuotus mokymo(si) metodus siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos. Užtikrinti efektyvią švietimo pagalbą ir optimalias ugdymo(si) sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Tobulinti mokyklų vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas ir kvalifikaciją.

Europos Socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Projekto rezultatai

Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto bendras biudžetas

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Iš jų Palangos miesto savivaldybei 1 500 000 EUR

Finansavimas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Kontaktinis asmuo

Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  vedėja, tel. (8 460) 414 03, el. p. laima.valuziene@palanga.lt 

Informacija atnaujinta 2024-01-15 10:07