Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kviečiame teikti kandidatus Palangos miesto savivaldybės apdovanojimams – Garbės ženklui ir premijai

Kviečiame teikti kandidatus Palangos miesto savivaldybės apdovanojimams – Garbės ženklui ir premijai
2023-09-25

Kviečiame teikti kandidatus Palangos miesto savivaldybės apdovanojimams – Garbės ženklui ir premijai – gauti. Siūlymai Apdovanojimų komisijai teikiami iki spalio 1 d.

Garbės ženklu gali būti apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už nuopelnus ir indėlį į Palangos miesto kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, aktyvų Palangos vardo garsinimą Lietuvoje ar užsienyje. Garbės ženklu apdovanojami tiek gyvi, tiek mirę asmenys. Garbės ženklu apdovanojama tik vieną kartą.

Palangos miesto premija skiriama už aukštus laimėjimus įvairių sričių atstovams respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, novatorišką idėją ir jos įgyvendinimą Palangos mieste, ilgametę aktyvią ir reikšmingą miestui veiklą, tradicijų puoselėjimą, šviečiamąjį darbą. Premijos suteikiamos šių sektorių atstovams: švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, medicinos, socialinės rūpybos, viešojo sektoriaus bei visuomenininkams. Premijos dydis – iki 2000 eurų (konkreti suma nustatoma Apdovanojimų komisijos posėdžio metu), ji skiriama asmeniui ar organizacijai ir mokama iš savivaldybės biudžeto asignavimų. Premijos skiriamos ne daugiau nei 8 nominantams, tik gyviems asmenims.

Asmenys, turintys teistumą už tyčinius nusikaltimus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, negali būti siūlomi kandidatais apdovanojimams gauti. 

Kas gali siūlyti kandidatus?

Siūlyti kandidatus apdovanoti Palangos miesto savivaldybės Garbės ženklu gali Savivaldybės tarybos nariai; Savivaldybės meras, administracijos direktorius; Savivaldybės įstaigos, kitos viešosios įstaigos ir juridiniai asmenys, veikiantys pagal Asociacijų įstatymą; nevyriausybinės organizacijos, vykdančios veiklą Palangos mieste; vietos bendruomenės bei iniciatyvinės vietinės piliečių grupės (ne mažiau kaip 50 asmenų), turinčių aktyviąją savivaldos rinkimų teisę.

Teisę siūlyti kandidatus Palangos miesto premijoms gauti turi Savivaldybės tarybos nariai; Savivaldybės meras, mero pavaduotojai, administracijos direktorius; mieste veikiančios kūrybinės sąjungos, Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos, viešieji juridiniai asmenys bei Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.

Kokius dokumentus pateikti?

Siūlymai apdovanoti Garbės ženklo ir Palangos miesto premijomis teikiami Apdovanojimų komisijai iki spalio 1 d. Prie siūlymo apdovanoti ar skirti premiją privalomai pridedama:

- kandidato gyvenimo aprašymas, (nurodant dabartinį adresą, telefono Nr., el. paštą);

- kandidato darbų ir nuopelnų Palangos miestui ir (arba) valstybei pagrindimas (nurodomi duomenys apie ankstesnius apdovanojimus);

- rekomendacijos (ne mažiau kaip dvi) arba juridinio asmens kolegialaus organo susirinkimo protokolo kopija (išrašas).

Kaip pateikti siūlymus?

Siūlymai Apdovanojimų komisijai pateikiami vienu iš nurodytų būdų:

- tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Siūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „Siūlymas Apdovanojimų komisijai“, teikėjas, jo adresas. Jeigu siūlymas teikiamas paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu 26 punkte nurodyta pateikimo data.

- siunčiama elektroniniu laišku, adresu komunikacija@palanga.lt, elektroninio laiško temoje nurodant „Siūlymas Apdovanojimų komisijai“. Siūlymas turi būti pateiktas teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu 26 punkte nurodyta pateikimo data.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateikti siūlymai nepriimami ir nevertinami.

Už asmenų, kuriuos siūloma apdovanoti ar skirti premiją, duomenų tikrumą atsako teikimus apdovanoti ar skirti premiją pateikę asmenys.

Siūlymą, kurį Apdovanojimų komisija atmetė, Apdovanojimų komisijai iš naujo svarstyti galima teikti ne anksčiau kaip po dvejų metų. Teikimą, kuriam Savivaldybės taryba nepritarė, Apdovanojimų komisija jai iš naujo svarstyti gali teikti ne anksčiau kaip po dvejų metų.

Informacija atnaujinta 2023-10-02 16:49