Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:39, Palangoje

2023-07-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:39, Palangoje.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:39, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas – 1,8130 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. Nr. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. paštas administracija@palanga.lt, internetinė svetainė www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. 0008.

Planavimo pagrindas: 2019-10-01 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1335 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:39, Palangoje“, 2019-10-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1449 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslas: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-19-651). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

Informacija atnaujinta 2023-07-11 09:55