Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Jonpaparčio, Neptūno ir Tilto gatvių, Palangoje

2023-10-31

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Jonpaparčio, Neptūno ir Tilto gatvių, Palangoje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Nr. (8 460) 48705, (8 460) 41 406, el. p.: administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dojas“, a.k. 304449376. Klaipėdos g. 15, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r. PVM mokėtojo kodas: LT100010678113. Tel. Nr. +370 670 20356, el. p: voldemaras@dojas.lt.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. (4.1.E.) A1-437 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo, teritorijoje tarp Jonpaparčio, Neptūno ir tilto gatvių, Palangoje“.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000  m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“ 2 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos įsakymu 2022-04-26 Nr. (4.1.E.) A1-613.

Koncepcija: rengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: vadovautis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, ir atlikti, jei planuojama plėtra atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytas veiklas. Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-664). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Informacija atnaujinta 2023-10-31 15:33