Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos Palangoje detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Kontininkų gatvės, žemės sklypų Kontininkų g. 1, 1A, 3 ir Paliepgirių kelio Palangoje detalusis planas

2023-10-02

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-620, papildyta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-808 

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui. 

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos  naudojimo reglamentų nustatymas, teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos Palangoje detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-103, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje. 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 - 2024m.  

Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. 

Apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

 

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt. 

Planavimo iniciatoriusfizinis asmuo. 

Plano rengėjas - UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199. 

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-20-234). 

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

Informacija atnaujinta 2023-10-02 15:38