Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Mėguvos g. 20, Palangoje

2022-12-07

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Mėguvos g. 20, Palangoje. Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-1056. Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025 m. II ketvirtis. Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Autosabina“

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga.Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-466

ŠVENTOSIOS GYVENVIETĖS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE MĖGUVOS GATVĖ 20, PALANGOJE, PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS:Mėguvos g. 20, Palangoje.
 2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLOTAS:apie 0,2966 ha.
 3. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga.
 4. PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. A1-428.

 1. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO UŽDAVINIAI:detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“ 2 punktu, koregavimas žemės sklype Mėguvos g. 20, Palangoje.

6.PAPILDOMI PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

        6.1. išsaugoti kraštovaizdžio savitumą;

        6.2. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

        6.3. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

        6.4. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

        6.5. nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

 1. PAPILDOMI REGLAMENTAI:

7.1. gamtos, saugomų teritorijų reglamentai, maksimaliai išsaugant želdinius;

7.2. teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;

7.3. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;

7.4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;

7.5. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;

7.6. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

 1. DETALIAJAME PLANE ĮVERTINTI, NUSTATYTI IR PATEIKTI:

8.1. nustatyti ir įvertinti papildomus aplinkosaugos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo, kraštovaizdžio, gamtos apsaugos priemones;

8.2. nustatyti visuomenės sveikatos saugos ir kus teritorijos naudojimo reglamentus;

8.3. pateikti formuojamų urbanistinių struktūrų vizualizaciją arba maketą, reikalingą sprendimui dėl detaliojo plano tvirtinimo priimti.

 1. TYRIMAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS:
 2. SPAV REIKALINGUMAS:
 3. ATVIRAS KONKURSAS GERIAUSIAI URBANISTINEI IDĖJAI ATRINKTI:
 4. KONCEPCIJOS RENGIMAS: koncepcija rengiama, organizatoriui pateikti 2 detaliojo plano bylos egz. (brėžiniai skaitmeninėje laikmenoje: LKS-94 sistemoje, vektoriniu GIS (*.shape; *.dwg) ir rastriniu formatu *.jpg; *.png, *.pdf, *.tiff, ir pan., o aiškinamasis raštas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu).
 5. KONCEPCIJOS NEPRIKLAUSOMAS PROFESINIS VERTINIMAS:
 6. DERINIMO PROCEDŪRA: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 7. KITI REIKALAVIMAI: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant topografinio plano, panaudojant M1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje. Vieša ekspozicija ir susirinkimas – Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, Palanga. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti pateikti 1 detaliojo plano bylos egz. (brėžiniai skaitmeninėje laikmenoje: LKS-94 sistemoje, vektoriniu GIS (*.shape; *.dwg) ir rastriniu formatu *.jpg; *.png, *.pdf, *.tiff, ir pan., o aiškinamasis raštas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu).
Informacija atnaujinta 2022-12-07 13:09