Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje, koregavimo žemės sklype Šventosios g. 29B, Palangoje, projektas

2022-07-05

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje, koregavimo žemės sklype Šventosios g. 29B, Palangoje, projektas. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-598.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-1484.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-1692, koregavimas žemės sklype Šventosios g. 29B, Palangoje.

Papildomi planavimo uždaviniai:  nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).  Papildomi reglamentai: gamtos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai; teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-1273. Vadovaujantis darbų programa SPAV neatliekamas, rengiama koncepcija.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. I ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: G.P.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Inicijavimo sutartis

Informacija atnaujinta 2024-04-23 11:06