Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 2, Palangoje

2022-12-08

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 2, Palangoje. Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-1048. Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025 m. II ketvirtis. Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Statybos investicijų valdymas“; Kęstučio g. 20, Telšiai; El.paštas: egle@lumont.lt; tel.: 869099992

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga.Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-1879

PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE VYTAUTO G. 2, PALANGOJE,PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 1. Planuojamos teritorijos adresas:žemės sklypas Vytauto g.2, Palangoje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas:3412 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga.
 4. Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.lapkričio3d. įsakymas Nr. A1-1715.
 5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 2, Palangoje.

6.Papildomi planavimo uždaviniai:

          6.1. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

          6.2. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

          6.3. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

          6.4.  nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

 1. Papildomi reglamentai:

7.1. gamtos, saugomų teritorijų reglamentai, maksimaliai išsaugant želdinius;

7.2. teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;

7.3. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai;

7.4. automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;

7.5. poilsio, sporto aikštelių išdėstymas;

7.6. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

 1. DETALIAJAME PLANE ĮVERTINTI, NUSTATYTI IR PATEIKTI:

8.1. nustatyti ir įvertinti papildomus aplinkosaugos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo, kraštovaizdžio, gamtos apsaugos priemones;

8.2. nustatyti visuomenės sveikatos saugos ir teritorijos naudojimo reglamentus;

8.3. pateikti formuojamų urbanistinių struktūrų maketą ar vizualizaciją, reikalingą sprendimui dėl detaliojo plano tvirtinimo priimti.

          Tyrimai ir galimybių studijos:nenustatyti.

 1. SPAV reikalingumas:vadovaujantisPlanų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, nuostatomisSPAV neatliekamas.
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija rengiama.Organizatoriui pateikti 1 detaliojo plano bylos egz. (brėžiniai skaitmeninėje laikmenoje: LKS-94 sistemoje, vektoriniu GIS (*.shape; *.dwg) ir rastriniu formatu *.jpg; *.png, *.pdf, *.tiff, ir pan., o aiškinamasis raštas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu).
 • Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas:
 • Nagrinėjama teritorija: nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį, kurios kraštovaizdis, želdynai, urbanistinės struktūros, inžinerinė ir socialinė infrastruktūra apibūdinami esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte. Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
 • Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 • Viešinimas: taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
 • Kiti reikalavimai:
  • Projektą rengti ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano, panaudojant M1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje. Vieša ekspozicija ir susirinkimas – Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, Palanga. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti pateikti 1 detaliojo plano bylosegz. (brėžiniai skaitmeninėje laikmenoje: LKS-94 sistemoje, vektoriniu GIS (*.shape; *.dwg) ir rastriniaisformatu *.jpg; *.png, *.pdf, *.tiff, ir pan., o aiškinamasis raštas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu).
  • Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorius ir korektūros rengėjas yra atsakingi už tai, kad detaliojo plano koregavimas nepažeistų ar nesuvaržytų teisės aktuose garantuojamų ir saugomų trečiųjų asmens teisių ir teisėtų  interesų labiau, nei iki korekcijų atlikimo, priešingu atveju turi būti pateikiami šių asmenų rašytiniai sutikimai (susitarimai) dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo.
Informacija atnaujinta 2022-12-08 11:37