Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 85A, Palangoje, projektas

2022-11-03

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 85A, Palangoje, projektas. Nr. TPDRIS K-VT-25-20-560. Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. IV ketvirtis. Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: E.B. Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga.Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

PATVIRTINTA Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-193

 Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 85A, Palangoje, planavimo darbų programa

 1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Vytauto g. 85A, Palangoje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1237 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga.
 4. Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A1-1571.
 5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 85A, Palangoje.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai:

          6.1. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

          6.2. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

          6.3. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

 1. Papildomi reglamentai:

7.1. gamtos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai;

7.2. teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;

7.3. susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

 1. Tyrimai ir galimybių studijos: nenustatyti.
 2. SPAV reikalingumas: neatliekamas.
 3. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 4. Koncepcijos rengimas: koncepcija rengiama. Organizatoriui pateikti 2 detaliojo plano bylos egz. (brėžiniai skaitmeninėje laikmenoje: LKS-94 sistemoje, vektoriniu GIS (*.shape; *.dwg) ir rastriniu formatu (*.jpg; *.png, *.pdf, *.tiff, ir pan.), o aiškinamasis raštas skaitmeninėje laikmenoje (*.pdf formatu).
 5. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
 6. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 7. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 8. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano, panaudojant M1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje. Vieša ekspozicija ir susirinkimas – Palangos miesto savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 112, Palanga. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti pateikti 1 detaliojo plano bylos egz. (brėžiniai skaitmeninėje laikmenoje: LKS-94 sistemoje, vektoriniu GIS (*.shape; *.dwg) ir rastriniais formatu (*.jpg; *.png, *.pdf, *.tiff, ir pan.), o aiškinamasis raštas skaitmeninėje laikmenoje (*.pdf formatu).
Informacija atnaujinta 2022-11-03 09:00