Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:536 ir žemės sklypo Užkanavės g. 41, Palangoje detalusis planas

2023-08-10

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:536 ir žemės sklypo Užkanavės g. 41, Palangoje detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. (4.1 E) A1-22 „Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:536 ir žemės sklypo Užkanavės g. 41, Palangoje, detaliojo plano rengimo“.

Planuojamos teritorijos adresas: Užkanavės g. 41 ir žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:536, Palangoje.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,7151 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 46) 048705, el. p. administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis www.palanga.lt

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: „Quinary urbana“ MB, P. Žadeikos g. 12-14, LT-06320 Vilnius, tel. (+370) 611 16985, el. p. info@quinary.lt. Projekto vadovė Lina Panavaitė.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. (4.1 E) A1-125 „Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:536 ir žemės sklypo Užkanavės g. 41, Palangoje detaliojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros nustatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, sklypų padalinimas, teritorijos naudojimo būdo, naudojimo reglamentų nustatymas.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas

Koncepcijos rengimas: rengiama.

Planavimo terminai: 2023-2024 m.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.palanga.lt; http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-23-82).

Informacija atnaujinta 2023-08-10 16:16