Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradedamas rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 2, Palangoje

2023-03-28

Informuojame, kad pradedamas rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 2, Palangoje.

TPD Nr. teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS - K-VT-25-23-17.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų pertvarkymas, sklypų padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 2, Palangoje.

Planavimo uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planuojama teritorija - žemės sklypas Vakaro g. 2 (kadastrinis Nr. 2501/0039:179), Palanga.

Planuojamos teritorijos plotas - 0,8315 ha.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2023-12 m.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 gruodžio 20 d. įsakymas Nr. (4.1 E) A1-1995 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype Vakaro g. 2, Palangoje“.

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija rengiama, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga; tel. (8 460) 48 705; el. paštas administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius - fizinis asmuo R. P.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „NTH projektai“, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt

Informacija atnaujinta 2023-03-28 16:15