Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, kurio kad. Nr. 2501/0041:196 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano keitimą

2022-12-16

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, kurio kad. Nr. 2501/0041:196 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano keitimą

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio  14 d. įsakymas Nr. A1-781.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo, kurio kad. Nr. 2501/0041:196 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-33, keitimas.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2021 m. lapkričio 15 d. Nr. (4.1 E) A1-1647.

Koncepcija: rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-21-364). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Informacija atnaujinta 2022-12-16 14:58