Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje

2023-01-06

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šventosios g. 14, Palanga (kad. Nr. 2501/0005:203). Planuojamas plotas – 0,3904 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, el. p. administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-15 įsakymas Nr. A1-571.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-19 įsakymu Nr. (4.1.E) A1-577.

Koncepcija: rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-336). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-01-06 09:29