Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Šventosios jūrų uosto molo, pravažiavimo šiaurinėje dalyje ir pėsčiųjų tako pietinėje dalyje

2023-11-08

Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Šventosios jūrų uosto molo, pravažiavimo šiaurinėje dalyje ir pėsčiųjų tako pietinėje dalyje (toliau – Detalusis planas).

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-312 ,,Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Šventosios jūrų uosto molo, pravažiavimo šiaurinėje dalyje ir pėsčiųjų tako pietinėje dalyje“.

Detaliojo plano organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: [email protected], projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Detaliojo planavimo tikslai:

Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 113 1.4 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas. 

Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Palangos miesto savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – rengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-25-19-223)

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui  aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pastaba: Apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.

Informacija atnaujinta 2023-11-08 08:55