Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato (7.13.) Kretingos g.2, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-02-23

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Poilsio paskirties pastato (7.13.) Kretingos g.2, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kretingos g. 2, Palanga sklypo kad. nr.: 2501/0028:158 Palangos m. k.v.;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis - Kita, Naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos, Rekreacinės teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – Poilsio paskirties pastatas  (7.13.);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban projects“ į.k. 304515463, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +370 52383383;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

UAB „Tikroji vaivorykštė“, Vaisių g. 9, LT-76236 Šiauliai;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Elektroniniu paštu info@urbanarchitects.lt arba Teatro g. 5-7, Vilnius 9.00-16.00 iki  2023 m. kovo 14 d. 15.00 val., suderinus laiką

Internetinėje svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437/_2023

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. 03 mėn. 14 d. 15.00 val. el. paštu: info@urbanarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu. Data: 2023-03-14 15:00 val. Susirinkimo vieta: Vytauto g. 112, Palanga.

Vaizdo transliavimo nuoroda  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUxMWQwNWYtNTZjNi00ZjhkLWIxMWItYjgyODBmNzYxNjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22796e5ac1-28e8-46dd-adba-47e488616b87%22%2c%22Oid%22%3a%22712ac31a-d8f5-46a0-992a-8d9e7825dadd%22%7d

Posėdžio ID: 373 105 649 235. Slaptažodis: WCLWj9

Programa, kuria bus transliuojama: Microsoft Teams

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-02-23 14:33