Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimą teritorijoje tarp Baltų g., Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės g., Palangoje

2021-02-04

Atsižvelgiant į LRV nutarimą „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ (TAR, 2020-03-14 Nr. 207, aktuali redakcija), kuriame nurodyta, kad Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, nesant galimybei interesantams patekti į savivaldybės administracijos patalpas, prašome visus besikreipiančius interesantus konsultuoti ar nukreipti į plano rengėją UAB "PROJEKTO PARTNERIS", tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com. bei informuoti, kad visa informacija yra pateikta Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), paslaugos Nr. K-VT-25-18-212. Pažymime, kad visi gretimų žemės sklypų savininkai apie galimybę susipažinti su projektu yra informuoti registruotais laiškais. Visą viešinimo informaciją apie detalųjį planą galima gauti el. paštu, telefonu ir TPDRIS.

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD): „Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas teritorijoje tarp Baltų g., Šviesos g., Latgalos g. ir Monciškės g., Palangoje“

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-212.

TPD uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

TPD tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos naudojimo būdo keitimas, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.6 punktu patvirtinto Monciškių gyvenvietės detalaus išplanavimo projekto korektūros keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: MB „Domo NT“, atstovaujama įgalioto asmens V. J.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

2021-01-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-160 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-02-17 iki 2021-03-02   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Pirties g. 7A, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: projektopartneris@gmail.com, ar tel. 8-602-22922; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-02-17 iki 2021-03-02 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas  2021-03-03,  16-17 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBhMDk1ODUtNWMwYy00MjM0LWEzNDYtNjdlM2FiNDNjYTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229a4437a2-6a2c-4fd9-94d4-8aab5e26e03a%22%2c%22Oid%22%3a%2285dc0a71-b9e7-4083-b81b-da50d24cb116%22%7d

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB "PROJEKTO PARTNERIS", Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-02-04 16:27