Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžią, tikslus, uždavinius ir planavimo darbų programos patvirtinimą

2023-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 punktu, 34 straipsnio 2 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 nustatyta tvarka, informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planas (toliau – Specialusis planas).

Plano organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, LT – 00153, tel.: Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. p.: administracija @palanga.lt, interneto svetainė www.palanga.lt.

Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T2-207 „Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo (keitimo) tikslai: 1) Nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; 2) Nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą; 3) Numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas;4) Nustatyti aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant būtinumui, numatyti alternatyvas; 5) Keisti Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-22.

Planavimo (keitimo) uždaviniai išdėstyti Palangos miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano planavimo darbų programoje, patvirtintoje Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-676 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano planavimo darbų programos patvirtinimo“, 5 punkte.

Keičiant Specialųjį planą, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Nuostatų VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, proceso Nr. S-RJ-25-23-346) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Su planavimo tikslais, planavimo darbų programa galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palangoje, planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, seniūnijos skelbimo lentoje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, proceso Nr. S-RJ-25-23-346).

PRIDEDAMA:

  1. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A1-676 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano planavimo darbų programos patvirtinimo“;
  2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T2-207 „Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Informacija atnaujinta 2023-05-03 11:20