Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie viešą supažindinimą su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,Harmony link jungties ir 330 kv skirstyklos ,,Darbėnai‘‘ statyba‘‘ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniais

2021-03-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“
inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.
Planavimo tikslai - siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590 el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu.
Vystymo plano rengėjas - UAB „Urbanistika“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB ,,Kelprojektas’’), Žalgirio g. 90, LT- 09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia vyr. architektė Andželika Kažienė, tel. (8 686) 74252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt, ir Asta Anikėnienė, tel. 8 614 32520, el. p. asta.anikeniene@kelprojektas.lt.
Bendra informacija apie projektą: Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467
redakcija), nustatyta tvarka atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110 ,,Dėl pritarimo ypatingos valstybinės elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai’’ pritarta Vystymo plano koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai jūrinėje dalyje, P1-2_3 alternatyvai žemyninėje dalyje, II (S2) alternatyvai Harmony Link jungties keitiklio ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybai).
Susipažinti su parengto Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. gegužes 23 d.:
• Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos
projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine
Europa>Projekto planavimas (http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/elektra/sinchronizacija-su-kontinentineeuropa/projekto-planavimas);
• Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai
projektai > Harmony Link
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo
dokumento Nr. S-NC-47-19-436);
• Rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
Informacija apie susipažinimą su parengtais Vystymo plano sprendiniais papildomai paskelbta:
• Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.palanga.lt;
• Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.kretinga.lt;
• Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
• Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.
.
Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 gegužės 24 d:
• Planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius,
• Palangos miesto savivaldybės patalpose (ketvirtame aukšte), adresu Vytauto g. 112, Palanga;
• Kretingos rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 29A, Kretinga.
Supažindinimo su sprendiniais viešas susirinkimas įvyks:
• 2021 m. gegužės 24 d. 12.00 val. Palangos miesto savivaldybės salėje (ketvirtame aukšte), adresu Vytauto g. 112, Palanga;
• 2021 m. gegužės 24 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės salėje, adresu Savanorių pr. 29A, Kretinga.
Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių su Palangos miesto savivaldybės visuomene vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės 24 d. 12.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min.
iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzViNjYzYjItMjUzMy00NWM2LWJjMzgtNWNhNThjNGZjZjg5%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-
4cf4-ab11-fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių su Kretingos rajono savivaldybės visuomene vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės 24 d. 16.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min.
iki susirinkimo pradžios):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTU5Y2IwZmYtNTcxNy00NGM3LWJkMGUtZjgxOWY2ZDkyZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-
fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta interneto svetainėje www.kelprojektas.lt Lietuvos Respublikos Vyriausybės neatšaukus karantino režimo bei nesušvelninus ribojimų dėl viešų renginių uždarose patalpose, viešas susirinkimas bus vykdomas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Pasiūlymus dėl Vystymo plano sprendinių galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais, planavimo iniciatoriui raštu el.paštu: info@litgrid.eu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
• fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
• juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nepriimami.

Aiškinamasis raštas

Jūrinė dalis

Žemyninė dalis

Informacija atnaujinta 2021-03-14 20:05