Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kretingos g. 62A, Palangoje, detaliojo plano keitimą.

2020-06-08

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kretingos g. 62A, Palangoje, detaliojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-1684 „Dėl žemės sklypo Kretingos g. 62A, Palangoje, detaliojo plano keitimo“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-1719 patvirtinta Darbų programa.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. paštas: administracija@palanaga.lt

Planavimo iniciatorius: pagal įgaliojimą UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +370 699 88716, , el.paštas: info@geometra.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos per. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.: +37037248032,, el.paštas: [email protected], architektė Gintarė Karpavičienė (ATP1816), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 2501/0033:406), Palanga, Kretingos g. 62A. Plotas – 0,2276 ha.; žemės sklypas (kadastro Nr. 2501/0033:405), Palanga, Kretingos g. 62B. Plotas – 0,3776 ha.; žemės sklypas (kadastro Nr. 2501/0033:407), Palanga, Kretingos g. 62C. Plotas – 0,5157 ha.

Planavimo tikslai – Optimalios urbanistinės struktūros, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, numatymas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-323 patvirtinto žemės sklypo Kretingos g. 62A, Palangoje, detaliojo plano sprendinių keitimas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliųjų planų keitimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriams aukščiau nurodytais adresais ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDSRI  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: Apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2020-06-08 16:58