Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kretingos g. 56, Palanga.

2020-11-30

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kretingos g. 56, Palanga.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje - K-VT-25-20-549.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. T2-222, koregavimas žemės sklype Kretingos g. 56, Palangoje.

Planavimo uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planuojamos teritorijos plotas - 0,7964 ha (sutampa su žemės sklypo ribomis).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2021-07 m.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A1-1423 ”Dėl pritarimo Circle K Lietuva, UAB pasiūlymui”; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. A1-1532 ”Dėl teritorijos tarp Kretingos g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kretingos g. 56, Palangoje”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija rengiama, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga; tel. (8 460) 48 705; el. paštas administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius - Circle K Lietuva, UAB, J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius; įmonės kodas 211454910; tel. 1877; (8 5) 261 8888; el. paštas lietuva@circlekeurope.com; www.circlek.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Informacija atnaujinta 2020-11-30 16:48