Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamojo namo Kretingos g.33, Palangoje, paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą (kondicionieriaus tvirtinimas) ir keičiant buto Nr. 26 paskirtį į paslaugų paskirtį, aprašas“ projektinius pasiūlymus.

2021-03-29

Informuojame apie parengtus „Gyvenamojo namo Kretingos g.33, Palangoje, paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą (kondicionieriaus tvirtinimas) ir keičiant buto Nr. 26 paskirtį į paslaugų paskirtį, aprašas“ projektinius pasiūlymus.

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Gyvenamojo namo Kretingos g.33, Palangoje, paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą (kondicionieriaus tvirtinimas) ir keičiant buto Nr. 26 paskirtį į paslaugų paskirtį, aprašo“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio statybvietės adresas: Palanga, Kretingos g. 33-26.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (3 ir daugiau butų). Patalpų esama pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (butų). Patalpų būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų.

Žemės sklypas: nėra.

Projektinius pasiūlymus parengė: L. Tubinas personalinė įmonė, informuoja apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.nr.8-699-87266.

Statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el. paštas: kastytis.esper@gmail.com.

Statytojas: fizinis asmuo L.B.G.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L. Tubinas personalinės įmonės patalpose, Gintaro g. 33a, Palangoje darbo laiku 9.00 – 17.00 val. iki 2021-04-15, tel.8-699-87266, ir Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu liuda.tubinas@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-04-15, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

 Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2021-04-15 nuo 15.00 val. iki 16.00 val. prisijungiant prie šios nuorodos:

Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu prisijungiant prie šios nuorodos:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBjYzZhZWMtOGNkMy00MDI2LTk1MWEtMGQ2M2U2MjExMjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221209c19e-ef55-437b-956f-41c6293ef965%22%2c%22Oid%22%3a%2260ee9008-1a9e-4790-9285-2375df33aa5e%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-03-29 10:40
lt
en ru