Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis Ganyklų g.28, Palangoje paprastojo remonto, “ projektinius pasiūlymus.

2021-04-15

Informuojame apie parengtus „Administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis Ganyklų g.28, Palangoje paprastojo remonto, formuojant septynis atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus (septynias patalpas), keičiant dalies patalpų paskirtį į gyvenamąją (butų) aprašas“ projektinius pasiūlymus.

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis Ganyklų g.28, Palangoje paprastojo remonto, formuojant septynis atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus (septynias patalpas), keičiant dalies patalpų paskirtį į gyvenamąją (butų) aprašas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio statybvietės adresas:  Palanga, Ganyklų g.28, žemės sklypo kadastro Nr.2501/0025:72.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinio esama  pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė.

Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė.

Statinio esamas ir būsimas pavadinimas: administracinis pastatas su gyvenamosiomis patalpomis.

Projektinius pasiūlymus parengė: L.Tubinas personalinė įmonė, informuoja  apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.Nr.8-699-87266.  Statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el. paštas: kastytis.esper@gmail.com.

Statytojas: MB „555 Investicijos“, buveinės adresas: Telšių r. sav., Janapolė, Viržuvėnų g.9-2, el. paštas: 6cornergroup@gmail.com., tel.8 677 12984.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L.Tubinas personalinė įmonė patalpose, Gintaro g.33a, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2021-05-03, tel.8 699 87266 Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-05-03, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu šioje nuorodoje nuo 15.00 val. iki 16.00 val. (2021-05-03):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIzNWE5N2YtNDBkYy00ODlkLTkyYjAtZjM2NWVjZTFhMDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221209c19e-ef55-437b-956f-41c6293ef965%22%2c%22Oid%22%3a%2260ee9008-1a9e-4790-9285-2375df33aa5e%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-04-15 14:34
lt
en ru