Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Nemirsetos detaliojo plano korektūrą žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27, 29, 31, 33, Palangoje.

Informuojame apie parengtą Nemirsetos detaliojo plano korektūrą žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27,...
2019-12-09

Informuojame, kad parengta Nemirsetos detaliojo plano korektūra žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27, 29, 31, 33, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-179.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimybės įsiterpusią laisvą valstybinę žemę prijungti prie žemės sklypų nagrinėjimas, žemės sklypų ribų ir plotų keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planuojamos teritorijos plotas - apie 0,59 ha (orientacinis).

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-151 ”Dėl pritarimo R. Č., E. M., S. D., V. D., A. R.-V. pasiūlymui”; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A1-247 ”Dėl Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27, 29, 31, 33, Palangoje”; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-1498 ”Dėl direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. A1-247 ir 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. A1-357 papildymo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Parengta teritorijos vystymo koncepcija, kuriai pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (8.6)-D3-Č-1673r-3628, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas.

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima darbo dienomis nuo 2019 m. gruodžio 18 d. iki 2020 m. sausio 7 d. (11 darbo dienų) planavimo organizatoriaus Palangos miesto savivaldybės administracijos buveinėje (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga), taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-179) ir Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.palanga.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”).

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga; tel. (8 460) 48 705, faks. (460) 40 217; el. paštas administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius - Raimondas Čėsna (Klaipėdos pl. 27), Egidijus Merkevičius (Klaipėdos pl. 29), Stefanija Dambrauskienė, Vidmantas Dambrauskas (Klaipėdos pl. 31), Audronė Rinkevičiūtė - Vosylienė (Klaipėdos pl. 33), planavimo iniciatoriaus įgaliotas asmuo Raimondas Čėsna, Klaipėdos pl. 27, 00101 Palanga; tel. (8 650) 20 079, el. paštas raimondas.cesna@gmail.com.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, reg. Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Informacija atnaujinta 2019-12-09 09:47