Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Aktualijos

DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE DĖL NEGALIOS, LIGOS AR SENATVĖS NEGALI NAUDOTIS VISUOMENINIU AR INDIVIDUALIU TRANSPORTU

Transporto organizavimo paslauga – socialinė paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės ir iš jos iki  tikslo objekto ir atgal.

Galimi transporto paslaugų gavėjai – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos, kurie dėl negalios visuomeniniu ar individualiu transportu.

Dėl transporto paslaugos gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu ir pateikia:

  • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
  • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
  • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugos (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas Sodros, Socialinės rūpybos skyriaus, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, arba kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą);
  • medicininę pažymą ar kitus dokumentus įrodančius paslaugos būtinumą, kai asmeniui nėra nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis ar specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis

Mokėjimas už transporto organizavimo paslaugą

Už transporto organizavimo paslaugas mokama pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytus įkainius.

Už specialiojo transporto paslaugą iš dalies moka:

  • vaikai su negalia, asmenys, pripažinti nedarbingais, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, asmenys, kuriems teikiama dienos socialinė globa institucijoje – 10 proc. jiems mokėti apskaičiuotos paslaugos kainos;
  • asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialių poreikių lygis, ir asmenys nuo 70 iki 80 metų – 50 proc. jiems mokėti apskaičiuotos paslaugos kainos;
  • kiti asmenys, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu – 80 proc. jiems mokėti apskaičiuotos paslaugos kainos.

Asmeniui (šeimai), gaunančiam socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, transporto paslaugos teikiamos nemokamai.

Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už transporto paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą.

Dėl transporto organizavimo paslaugos kreiptis į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 34, Palanga tel. 8 (460) 48264, 8 (620) 13582

  

Aktuali informacija Palangos miesto gyventojams dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ir neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo

Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ar elgesio sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra nustatoma globa ir paskiriamas globėjas (Civilinio kodekso 2.10 straipsnis).

Jei fizinis asmuo dėl psichikos ar elgesio sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tik iš dalies negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas ribotai veiksniu toje srityje. Asmeniui šioje srityje nustatoma rūpyba ir paskiriamas asmens rūpintojas (Civilinio kodekso 2.11 straipsnis).

Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui (Civilinio proceso kodekso 462 straipsnis). Prie pareiškimo būtina pridėti ne tik medicininius dokumentus apie sveikatos būklę, bet ir savivaldybės socialinių darbuotojų atliktą Asmens gebėjimų vertinimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus išvadą (toliau – Išvada), kurioje nurodomos pagrindinės rekomenduojamos asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus sritys (turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių) (Civilinio proceso kodekso 465 straipsnis).

Išvadą gali gauti Civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, t. y. asmens, dėl kurio kreipiamasi, sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Palangos miesto gyventojai, siekiantys gauti šią Išvadą, turi atvykti į Palangos miesto savivaldybės admnistracijos Socialinės rūpybos skyrių ir užpildyti prašymą dėl išvados parengimo.

Asmuo, gavęs Išvadą, turi teisę:

1) savarankiškai parengti pareiškimą ir kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu;

2) kreiptis į advokatą, kuris padės parengti minėtą pareiškimą teismui;

3) kreiptis į savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyrių, adresu Vytauto g. 112, Palanga kurio darbuotojai padės užpildyti prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose) teikimo. Antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių, todėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turite pateikti ne tik su reikalavimu susijusius dokumentus, bet ir pažymą apie gautas pajamas per 12 paskutinių mėnesių.

Atkreiptinas tėvų, auginančių sunkią negalią turinčius vaikus, dėmesys

Neįgaliam vaikui, sulaukus pilnametystės, tikslinės kompensacijos pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 dalis, yra mokamos tik tuomet, kai yra gautas asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, jų įgaliotų asmenų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, globėjų prašymas.

Tėvai (globėjai), auginantys sunkią negalią turinčius vaikus, kurie netrukus sulauks pilnametystės, gali:

1) iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės) kreiptis į teismą dėl pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje (pagal Civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 2 dalį).

2) prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką.

3) prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas.

4) teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentus apie pradėtą teisminį procesą.

 Dėl teismo sprendimų, priimtų iki 2016 m., kuriais asmuo buvo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo

 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnis reglamentuoja, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (įsigaliojo 2016-01-01) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turėjo kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat galėjo kreiptis ir kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys.

Jei per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos šioje dalyje nurodyti asmenys nesikreipė dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pripažinto neveiksniu asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksnaus asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga.

Tų asmenų, kurie teismo sprendimu buvo pripažinti neveiksniais, globėjai, jei dar nėra kreipęsi dėl neveiksnumo būklės peržiūrėjimo, turi nedelsiant kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių su prašymu inicijuoti teismo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu, procedūrą.

Iškilus klausimams, kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių tel. (8 460) 34 164.

  

 

Informacija atnaujinta 2021-10-08 15:08
lt
en ru