English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 17 d., sekmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKA

Pirminės teisinės pagalbos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (parsisiųsti)

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. 
įsakymu Nr. A1-300

PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirminės teisinės pagalbos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja pirminės teisinės pagalbos teikimo Palangos miesto savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) sąlygas ir tvarką asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais teisės aktais.
3. Tvarkos apraše vartojamos šios pagrindinės sąvokos:
3.1. Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinamas neteisminis taikinamasis tarpininkavimas.
3.2. Pirminė teisinė pagalba Įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
3.3. Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
3.4. Teisinė informacija – informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą.
3.5. Teisinė konsultacija – patarimai teisės klausimais.
3.6. Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris pateikia prašymą (raštu arba žodžiu) suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir (ar) kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba.
4. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, kaip vietos savivaldos vykdomoji institucija, užtikrina pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybėje. Pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus valstybės (karjeros) tarnautojai, kurių pareigybės aprašyme nustatyta ši funkcija.
5. Pirminė teisinė pagalba teikiama vadovaujantis šiais principais:
5.1. pirminės teisinės pagalbos kokybės, efektyvumo ir ekonomiškumo;
5.2. lygiateisiškumo ir visų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų apsaugos;
5.3. taikaus ginčų sprendimo prioriteto;
5.4. draudimo piktnaudžiauti valstybės garantuojama teisine pagalba ir materialiomis bei procesinėmis teisėmis.

II. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO SĄLYGOS

6. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys, kurie:
6.1. yra deklaravę gyvenamąją vietą Savivaldybėje;
6.2. nėra deklaravę gyvenamosios vietos Palangos mieste, tačiau gyvena Savivaldybės teritorijoje.
7. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
7.1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
7.2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
7.3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
7.4. pareiškėjas nevykdo Įstatyme ir šiame Tvarkos apraše nustatytų pareigų.

III. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA

8. Pirminė teisinė pagalba teikiama pirmadieniais nuo 9.00 val. iki 17.00 val. ir trečiadieniais nuo 9.00 val. iki 18.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).
2016 m. lapkričio 24 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1430 redakcija
9. Asmuo, atvykęs į Savivaldybės priimamąjį (Vytauto g. 112, Palangoje), kreipiasi į Bendrojo skyriaus specialistą, informuodamas, kad jam reikalinga pirminė teisinė pagalba. Bendrojo skyriaus specialistas nukreipia pareiškėją į Juridinį ir personalo skyrių, kurio tarnautojai suteiks pareiškėjui pirminę teisinę pagalbą.
10. Pirminė teisinė pagalba teikiama eilės tvarka. Išankstinė registracija nėra būtina.
11. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į Savivaldybę. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais atvejais) nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie jo priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi dienos.
12. Pareiškėjas, kreipdamasis pirminės teisinės pagalbos, turi:
12.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
12.2. pasirašyti pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitos žurnale;
12.3. bendradarbiauti su tarnautoju, teikiančiu pirminę teisinę pagalbą;
12.4. teikti pirminei teisinei pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją;
12.5. nedelsiant pranešti apie pasikeitusias aplinkybes, galinčias turėti įtakos pareiškėjo teisei į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimą.
13. Pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitos žurnale fiksuojama:
13.1. Žurnalą pildo tarnautojas, teikiantis pirminę teisinę pagalbą, nurodydamas:
13.1.1. pareiškėjo vardą, pavardę ir asmens kodą;
13.1.2.
pareiškėjo gyvenamąją vietą bei kontaktinį telefono numerį;
13.1.3.
klausimą, kuriuo buvo suteikta pirminė teisinė pagalba;
13.1.4.
pirminės teisinės pagalbos suteikimo datą ir trukmę;
13.1.5.
žymą, ar buvo surašytas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo;
13.1.6.
kitas pastabas;
13.2. Pareiškėjas, kuriam buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, pasirašo žurnale.
14. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip 1 (viena) valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta tarnautojo sprendimu.
15. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik 1 (vieną) kartą.
16. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis tarnautojas turi ieškoti galimybių ir padėti pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai.
17. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis tarnautojas:
17.1. padeda pareiškėjui surašyti ar surašo prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir kitus su šiuo prašymu susijusius dokumentus (metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti ir pan.);
17.2. preliminariai nustato pareiškėjo turto ir pajamų lygį antrinei teisinei pagalbai gauti;
17.3. paaiškina pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti norint gauti antrinę teisinę pagalbą;
17.4. nukreipia pareiškėją į antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuojančią instituciją.
Pirminę teisinę pagalbą teikiantis tarnautojas šių veiksmų imasi tik po to, kai atlieka Tvarkos aprašo 16 punkte numatytą pareigą.
18. Kai pareiškėjas kreipiasi dėl Savivaldybės įstaigos veiksmų ar neveikimo, pirminę teisinę pagalbą teikiantis tarnautojas informuoja jį apie galimą interesų konfliktą. Jeigu pareiškėjas sutinka, toks Savivaldybės tarnautojas teikia pirminę teisinę pagalbą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, kad pirminę teisinę pagalbą teiktų toks Savivaldybės tarnautojas, šis jam pasiūlo kreiptis į advokatą (advokatų profesinę bendriją) ar į antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuojančią instituciją. Kai pareiškėjas šiuo atveju kreipiasi į antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuojančią instituciją, ši organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą.

IV. PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS APSKAITA IR FINANSAVIMAS

19. Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarko ją teikiantis tarnautojas.
20. Pareiškėjai, kurie kreipėsi dėl pirminės teisinės pagalbos, Tvarkos aprašo 13 punkte nustatyta tvarka registruojami Pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitos žurnale, kuris saugomas Savivaldybės administracijos Juridiniame ir personalo skyriuje.
21. Savivaldybės administracija privalo kiekvienais metais pateikti Teisingumo ministerijai šios nustatyta tvarka veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas.
22. Pirminės teisinės pagalbos išlaidas sudaro išlaidos, susijusios su teisine informacija, teisinėmis konsultacijomis ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimu, taip pat išlaidos, susijusios su patarimais dėl ginčų sprendimo ne teismo tvarka, su veiksmais dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimu.
23. Pirminės teisinės pagalbos teikimas yra valstybinė (perduota savivaldybėms) funkcija. Pirminei teisinei pagalbai lėšos skiriamos Savivaldybei kaip speciali tikslinė dotacija valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar panaikinamas Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus iniciatyva. Visi Tvarkos aprašo pakeitimai įforminami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
25. Tvarkos aprašas viešai skelbiamas Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

 __________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-16 14:39:34

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8333904
Šiandien apsilankė: 4264
Dabar naršo: 62
Sprendimas: IDAMAS