DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ GAUTAS LĖŠAS TVARKOS
 

2007 m. lapkričio 15 d. Nr. A1-1048

Palanga

 

                 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357) 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos, patvirtintos  Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T2-221, pakeistos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2-131, 48 punktu, atsižvelgdamas į Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Žin., 2006, Nr. 110-4163; 2007, Nr. 80-3247),

      t v i r t i n u Socialinių paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką (pridedama).
 
 
 
Direktorius                                                                                                        Valerijus Kuznecovas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                           Palangos miesto savivaldybės      
                                                                                           administracijos direktoriaus
                                                                                                          2007 m.lapkričio 15 d. įsakymu  
                                                                                                          Nr. A1-1048
 
 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ GAUTAS LĖŠAS TVARKA
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
               1. Socialinių paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarka nustato valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai asmenims su sunkia negalia lėšų skyrimo, naudojimo ir apskaitos tvarką (toliau – tvarka) organizuojant dienos, trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą asmenims su sunkia negalia, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
               2. Asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
               
II. FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ GAUTAS LĖŠAS
 
                3. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai vienam asmeniui su sunkia negalia lėšų dalis sudaro 7,2 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio per mėnesį.
                4. Valstybės biudžeto tikslinės lėšos skiriamos finansuoti toms socialinės globos paslaugoms, kurias planuoja, skiria, poreikį asmeniui (šeimai) nustato savivaldybė.  
                5. Socialinių paslaugų įstaigoms, kurių steigėjas (dalininkas) yra pati savivaldybė, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai asmenims su sunkia negalia lėšos yra pervedamos pagal Socialinės rūpybos skyriaus patvirtintą programos sąmatą, šioms įstaigoms asignavimų valdytojui – Socialinės rūpybos skyriui kiekvieną mėnesį iki mėnesio 5 dienos pateikus lėšų poreikio paraišką-paskaičiavimą (priedas Nr.1). 
               6. Tais  atvejais,  kai socialinių  paslaugų  įstaiga, be socialinių paslaugų teikimo, užsiima ir kitomis veiklos sritimis, kurios nesusijusios su socialinių paslaugų teikimu, lėšos, gautos už  socialinių paslaugų teikimą, turi būti apskaitomos atskirai nuo kitų lėšų.
               7. Socialinių paslaugų įstaigoms, kurių steigėjas (dalininkas) nėra savivaldybė, kurias,  savivaldybės nustatyta tvarka, pasirenka  pats  socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti  teisėti  asmens  atstovai),  ar socialinės globos įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) įstatymų nustatyta tvarka paskiria teismas, savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis su socialinės globos įstaiga dėl asmeniui su sunkia negalia teikiamos socialinės globos išlaidų finansavimo. 
               8. Socialinės globos paslauga asmeniui su sunkia negalia socialinių paslaugų įstaigoje  teikiama už steigėjo patvirtintą šios paslaugos kainą, kuri finansuojama (apmokama):
               8.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis (7,2 MGL mėnesiui); 
               8.2. paslaugos gavėjo lėšomis (Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 nustatyta tvarka ir dydžiu);
               8.3. savivaldybės biudžeto lėšomis (kai 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytais finansavimo šaltiniais nepadengiama teikiamos socialinės globos kaina).
               9. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai lėšos naudojamos pagal atskirą asignavimų valdytojo patvirtintą programos sąmatą, kuri einamųjų biudžetinių metų eigoje gali būti tikslinama ir keičiama, atsižvelgiant į lėšų poreikį sąlygojančių veiksnių kitimą: 
2
 
asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą socialinių paslaugų įstaigoje, skaičių, socialinės globos dienų skaičių, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai vienam asmeniui su sunkia negalia lėšų dydžio kitimą.
               10. Už valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimą pagal paskirtį atsako lėšų gavėjas, nepanaudotas šias lėšas socialinių paslaugų įstaigos iki einamųjų metų gruodžio mėnesio 31 d. grąžina į Socialinės rūpybos skyriaus sąskaitą, Socialinės rūpybos skyrius iki kitų metų sausio 5 d. nepanaudotas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas perveda į savivaldybės biudžetą.
               11. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai lėšų panaudojimo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vykdo, apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.
               12. Socialinių paslaugų įstaigos Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pateikia:
               12.1. gautų ir panaudotų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai asmenims su sunkia negalia ataskaitą (priedas Nr. 2) iki 5 mėnesio dienos;
               12.2. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2 – metinė, ketvirtinė, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr.1K-048 redakcija) – terminui pasibaigus iki  kito mėnesio 8 dienos. 
               13. Socialinės rūpybos skyrius nustatyta tvarka ir terminais pateikia ataskaitas:
               13.1. Biudžeto skyriui biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2 metinė, ketvirtinė, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr.1K-048 redakcija).
               13.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
        
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                14. Už 2007 metų 9 mėnesius socialinių paslaugų įstaigoms valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos už asmenų su sunkia negalia socialinę globą skiriamos ir pervedamos IV ketvirtyje šiuo įsakymu nustatyta tvarka.

                15. Lėšų, gautų už socialinių paslaugų teikimą, apskaita ir panaudojimas kontroliuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Socialinių paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo

už gautas lėšas tvarkos 1 priedas

                                          

_______________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

LĖŠŲ POREIKIO PARAIŠKA

 

 200­_m. ___________mėn. ­­­­­­­­­­­­­­_____d.

 

 

Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą įstaigoje, skaičius 200....... m. ........................ mėn. 1 d.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos papildomas poreikis už praėjusį mėnesį (atsižvelgiant į asmenų su sunkia negalia, pradėjusių gauti socialinę globą įstaigoje praėjusio mėn. eigoje)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos likutis iš praėjusio mėnesio (atsižvelgiant į sumažėjusį asmenų su sunkia negalia, praėjusį mėnesį gavusių socialinę globą įstaigoje, skaičių)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos poreikis..................... mėnesiui (atsižvelgiant į 2, 3 stulpelių duomenis)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Įstaigos vadovas                                                                                        _____________                                __________________________

                                                                                                                                        (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

               (Rengėjo nuoroda)

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo

už gautas lėšas tvarkos 2 priedas

 

_______________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

GAUTŲ IR PANAUDOTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINEI GLOBAI ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ATASKAITA

 

 200­_m. ___________mėn. ­­­­­­­­­­­­­­_____d.

 

Eil.

Nr.

Asmens, gavusio socialinę globą įstaigoje, vardas, pavardė

Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis  (terminas)

Nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis (data)

Steigėjo patvirtinta socialinės globos kaina įstaigoje (Lt/mėn.)

Įstaigoje teiktų socialinės globos dienų skaičius per mėnesį

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija už..................... mėnesį (7,2 MGL: iš mėnesio dienų sk. x iš įstaigos teiktų socialinės globos dienų sk.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

               Įstaigos vadovas                                                                                        _____________                                __________________________

                                                                                                                                        (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

               (Rengėjo nuoroda)

 

_______________________________________